Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt: VI Ga 134/12) uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zmienił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt: KIO 2003/12) i oddalił odwołanie wykonawcy kwestionującego wybór przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyrok Sądu Okręgowego zapadł na skutek skargi Prezesa Urzędu, który zaskarżył orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, w którym Izba błędnie uwzględniła odwołanie wykonawcy wnoszącego m.in. o nakazanie zamawiającemu wykluczenia z udziału w postępowaniu konsorcjum wykonawców, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji w wykazie wykonanych usług.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt: KIO 2003/12) uznała, iż niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą oraz niezłożenie wyjaśnień dotyczących zakwestionowanego przez zamawiającego wykazu usług, lecz przedłożenie wykazu uzupełnionego o inną usługę potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, świadczyć może o tym, iż konsorcjum wykonawców złożyło nieprawdziwe informacje, a zatem wystąpiła podstawa do wykluczenia go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.