Grupa kapitałowa w orzecznictwie

Nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadzająca obowiązek składania przez Wykonawców wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej.

 Jak nowe przepisy funkcjonują w orzecznictwie KIO ?

1/ Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16.04.2013r. KIO 762/13 stwierdziła, iż słusznie wykluczono z postępowania wykonawcę , który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo  informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej , pomimo tego , iż  takiego obowiązku nie przewidziano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obowiązek ten bowiem wynika wprost z przepisów prawa- art. 26 ust.2d pzp. Natomiast ustawodawca nie nałożył na zamawiającego wymogu informowania o obowiązku składania tych dokumentów w ogłoszeniu o zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wniosek: Niezależnie od treści SIWZ Wykonawca ma obowiązek przedłożyć  wraz z wnioskiem lub ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej a jeżeli tego nie zrobi winien  dołączyć wymagane dokumenty w wezwaniu Zamawiającego do uzupełnienie dokumentów na podstawie art. 26ust.3 pzp. Jeżeli Wykonawca nadal będzie się opierał pozostaje  wykluczenie z postępowania.

Izba podkreśliła również, że takie dokumenty jak oświadczenie wykonawcy w sprawie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej nie są dokumentami, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  19.02.2013r. W sprawie rodzajów dokumentów jakich  może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane.

2/ Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku  z dnia 12.06.2013r. KIO 12931/13 orzekła, iż lista podmiotów, która odzwierciedla niepełny skład grupy kapitałowej, jednak uwzględnia wszystkie podmioty należące do grupy kapitałowej, które złożyły oferty lub wnioski w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest kompletna. Okoliczność, że rzeczona lista służy wyłącznie ustaleniu powiązań pomiędzy wykonawcami, którzy należąc do grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania przemawia za tym, żeby ograniczyć zawartość tej listy do wykonawców tworzących grupę kapitałową i ubiegających się o to samo zamówienie. Niezłożenie innej oferty przez wykonawcę z tej samej grupy, który nie został ujawniony na liście, nie będzie prowadzić do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Nawet, gdyby doszło do złożenia oferty przez kilku wykonawców z tej samej grupy kapitałowej, nadal mogliby oni udowodnić, zę w ramach ich powiązań nie zachodzi obawa naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Tym bardziej więc w sytuacji faktycznego  niezłożenia innej oferty przez wykonawcę z tej samej grupy kapitałowej nie ma możliwości manipulowania zamówieniem publicznym. Podobnie wyrok KIO z 25.06.2013r. KIO 1400/13

3/Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia  17.04.2013r. KIO 768/13 i 769/13 firma , która mylnie oświadczyła , że nie należy do grupy kapitałowej, nie musi być wykluczona z przetargu z powodu podania nieprawdy. Zwłaszcza, gdy nie miało to wpływu na wynik postępowania. Składane dokumenty muszą potwierdzać stan na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania Data ich wystawienia nie ma znaczenia.

Wykonawca oświadczył w ofercie, iż nie należy do grupy kapitałowej , następnie w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień  przedłożył nowe oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, gdyż pierwotnie mylnie  zinterpretował art. 26ust.2 d ustawy pzp poprzez uznanie , iż spółka – założycielka Uczeni , która nie czerpie zysków z działalności Uczelni i ma na nią ograniczony wpływ nie „wchodzi” do grupy kapitałowej.

KIO uznała, iż nie zostały spełniona przesłanki wykluczenia z postępowania z powodu podania nieprawdziwych informacji , gdyż złożone przez Wykonawcę nieprawdziwe informacje nie zostały złożone w sposób świadomy i w żaden sposób okoliczność ta nie mogła mieć wpływu na wynik postępowania, gdyż żaden z  podmiotów powiązanych kapitałowo nie wystartował obok wykonawcy  w tym przetargu.

Facebooktwitter