Informacja z banku – co powinna potwierdzać?

Wydawałoby się, iż potwierdzanie spełniania warunku finansowego informacja banku  w postępowaniu przetargowym nie jest zbyt problematyczne. Jednakże ostatnio spotkałam się z wątpliwościami w ocenie zaświadczenia banku potwierdzającego, iż Wykonawca ma  udzielony kredyt obrotowy na milion złotych z czego wolnych środków ma 150 000zł., podczas gdy Zamawiający wymagał wykazania się  posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na 200 000zł. Czy można uznać, iż wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu.

Co mówią przepisy?

Dla przypomnienia zgodnie z przepisami na potwierdzenie warunku zdolności finansowej Zamawiający może żądać złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania  ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Orzecznictwo

Powyższą kwestię przejrzyście wyjaśnia Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13.04.2016r. KIO 468/16, który zachowuje nadal aktualność .

Zdolność kredytową ocenia się bowiem niejako na przyszłość, tj. w stosunku do kredytów, które dopiero mają zostać udzielone. Natomiast kredyty udzielone już wcześniej tę zdolność co najwyżej zmniejszają, gdyż mieszczą się po stronie pasywów wykonawcy jako jego zadłużenie. Zdolność kredytowa musi być zdolnością realną, aktualną na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie zdolnością na dzień przyznawania kredytu. Sam przepis rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wskazuje, że „aktualność” oceny zdolności kredytowej to jedynie 3 miesiące ( obecnie 1 miesiąc)  przed upływem terminu składania wniosków.Posiadane środki

Kwotę kredytu, która jeszcze nie została wykorzystana ani przeznaczona na inne cele, można uznać za środki, którymi podmiot dysponuje, a więc środki posiadane. Dotyczy to jednak jedynie kwoty kredytu dostępnej dla kredytodawcy, czyli nie wykorzystanej (kwota wykorzystana to, jak wskazano powyżej, jedynie dług kredytobiorcy).

Wnioski :
Tym samym Zamawiający, oceniając potencjał finansowy na podstawie zaświadczenia banku potwierdzającego udzielenie Wykonawcy  linii kredytowej lub kredytu obrotowego powinien poprawnie odjąć kwotę kredytu wykorzystanego od kwoty kredytu udzielonego. 

Stosując przedmiotową wykładnię do postawionego na wstępie przypadku trzeba uznać, iż Wykonawca nie spełnił warunku posiadania środków finansowych na 2000zł.Nie wykazał również zdolności kredytowej na tą kwotę.

“Akredytywa stand-by”- 

 nie jest tym samym co linia kredytowa, którą można przeznaczyć na dowolny cel, czyli np. sfinansowanie niniejszego zamówienia . To zobowiązanie banku otwierającego tę akredytywę do zapłaty kwoty akredytywy na pierwsze żądanie beneficjenta, jeżeli zleceniodawca akredytywy (importer) nie wywiąże się ze swych zobowiązań, tzn. nie zapłaci  w uzgodnionym terminie za dostarczony towar lub usługę.

 „Linia na gwarancję” – to linia wielocelowa przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wystawianie akredytyw (zabezpieczenie otwartych akredytyw) i gwarancji oraz finansowanie płatności z tytułu akredytyw.

Zdaniem Izby, aby uznać, że środki przynależące do akredytywy stand-by oraz linii na gwarancje mogą być przedmiotem skutecznego zobowiązania, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych ( obow. do 28.07.16r.), należałoby uzyskać odpowiednią zgodę banku lub informację, że  Wykonawca może tymi środkami dowolnie dysponować, także pożyczając lub użyczając je innym podmiotom. Tym samym decyzja Zamawiającego o wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokumentów była prawidłowa.

Informacja o obrotach

zawarta w zaświadczeniu banku nie może być traktowana jako informacja o posiadanych środkach finansowych wyrok Zespołu Arbitrów z 7.07.2006r. UZP/ZO/0-1937/06 

Na jaki dzień zaświadczenie?

Wyrok z dnia 9 marca 2017 r., KIO 352/17  ( por. KIO 2249/16 oraz KIO 366/17)

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dokumenty składane w wyniku wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust.1 Pzp mają być aktualne na dzień złożenia tych oświadczeń lub dokumentów, co oznacza, że mogą być one wystawione po dacie składania ofert, gdyż stan spełnienia warunków i niepodlegania wykluczeniu musi być utrzymany również na moment ich złożenia.

Zamawiający, dokonuje oceny spełniania wymagań wyłącznie w oparciu o dostarczone dokumenty JEDZ, które zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i spełnia kryteria selekcji nie później niż na dzień składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku tzw. „procedury odwróconej” zamawiający ocenia dokumenty JEDZ tylko takiego wykonawcy, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą.  

To zatem rolą dokumentu JEDZ jest potwierdzenie warunków i braku podstaw wykluczenia na moment upływu terminu składania ofert. Przedłożone w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 pzp dokumenty i oświadczenia stanowią jedynie potwierdzenie okoliczności uprzednio wykazanych w dokumentach JEDZ a przez fakt, że przedłożone dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia potwierdzają, że stan spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wybranego wykonawcę i brak podstaw wykluczenia nie uległ zmianie i ma charakter ciągły.
Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że prawodawca określając terminy ważności tych dokumentów podał jedynie dolną granicę ich ważności. W przypadku informacji z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową, termin jej ważności określono „nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert”. Oznacza to, że nie można złożyć celem potwierdzenia spełniania wymagań dokumentu „starszego” niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, ale dopuszczalne jest złożenie dokumentu bardziej aktualnego tj. wystawionego po dacie składania ofert.

 

https://www.zamowienia-publiczne.net/dysponowanie-potencjalem-finansowym-podmiotu-trzeciego/

Facebooktwitter