Inne tryby zamówień publicznych

Zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony musi każdorazowo znaleźć stosowne uzasadnienie w przepisach. Udzielanie zamówień w innym trybie powinno odbywać się w drodze wyjątku od zasady udzielania zamówień w trybach podstawowych, które zapewniają pełną, niczym nieograniczoną konkurencję oraz przejrzystość postępowania. Wśród innych trybów wyróżniamy tryby ograniczone oraz negocjacyjne.

I. Negocjacje z ogłoszeniem – to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. W przypadku zamówień sektorowych to jeden z 3 trybów podstawowych.

To tryb najdłuższy pod względem czasu trwania.

Przesłanki:  Zamawiający może przeprowadzić postępowanie w tym trybie tylko w przypadkach określonych w art. 55 ustawy pzp,gdy:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;
3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;
4) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Wszczęcie postępowania– ogłoszenie jak przy przetargu nieograniczonym
Treść ogłoszenia jak przy przetargu ograniczonym.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu – uwagi i termin składania wniosków jak przy przetargu ograniczonym

Zaproszenie do składania ofert wstępnych-  jest wynikiem pozytywnej oceny wykonawców pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Liczba zaproszonych Wykonawcówmin. 3, przy przetargach unijnych min. 5.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.                      Termin składania ofert wstępnych – min.10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych.

Ocena ofert wstępnych :  Odrzucenie ofert: nie stosuje się przesłanki rażąco niskiej ceny, błędów w obliczeniu ceny, zgody na poprawienie innej omyłki.

Negocjacje: Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Negocjacje można prowadzić tylko w zakresie doprecyzowania i uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy. Zmiany SIWZ po negocjacjach , nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

Składania ofert ostatecznych – treść zaproszenia Wykonawców, z którymi Zamawiający prowadził negocjacje do składania ofert ostatecznych określa art. 60ust.2 ustawy pzp. Zamawiający przekazuje wraz z zaproszeniem SIWZ , jeżeli dokonał zmiany wymagań technicznych.  Termin składania ofert ostatecznych– min.10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Ocena ofert ostatecznych i wybór najkorzystniejszej oferty- uwagi jak przy przetargu nieograniczonym są aktualne
Unieważnienie postępowania: tylko gdy:
-nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
– postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II. Dialog konkurencyjny- to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Przeznaczony do zamówień o szczególnie złożonym charakterze. Dialog konkurencyjny służy do zapoznania się przez zamawiającego z możliwościami i sposobami zrealizowania jego potrzeb. W dialogu zamawiający wie, jakie ma potrzeby, ale tylko ogólnie jest zorientowany w przedmiocie zamówienia. W negocjacjach odmiennie zamawiający jest dobrze zorientowany w przedmiocie i warunkach zamówienia i jest w stanie podjąć z wykonawcami merytoryczne negocjacje i uzyskać w nich korzystne dla siebie rozwiązania.

Przesłanki: Dialog konkurencyjny ma zastosowanie, gdy :
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia; oraz
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wszczęcie postępowania– ogłoszenie –art.40 ustawy pzp
Treść ogłoszenia jak przy przetargu ograniczonym- art.48ust.2 ustawy pzp oraz:
– opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;
– informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody.
Jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Wniosek o dopuszczenie do udziału – zastosowanie mają uwagi o przetargu ograniczonym, w szczególności o terminach składania wniosków.

Zaproszenie do dialogi konkurencyjnego –O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a w przetargu unijnym min.5.                 Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.                                                                                                                                                                       Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Treść zaproszenie do dialogu określa art. 60d ust.5 ustawy pzp.                                                                                                                                                                                                                                              Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem.

Zakończenie dialogu– Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim wykonawców.

Zaproszenie do składania ofert– Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację . Termin składania ofert– min.10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy.

III. Negocjacje bez ogłoszenia- to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Przesłanki: Stosuje się, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy pzp , w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Wszczęcie postępowania – zaproszenie do negocjacji wybranym przez siebie wykonawcom. Treść zaproszenia określa art. 63ust.2 ustawy pzp
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający zawiadamia :
-Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania
– Komisję Europejską o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na jej wniosek.

Zaproszenie do negocjacji – Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.

Negocjacje– Zamawiający na tym etapie negocjuje warunki umowy z zaproszonymi wykonawcami, następnie zaprasza ich do złożenia ofert.

Zaproszenie do składania ofert–  zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Termin na składanie ofert– winien uwzględniać czas niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy– Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Zawarcie umowy.

IV. Zamówienie z wolnej ręki  – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Tryb ten może być stosowany wyjątkowo (por. wyrok SN z 6.07.2001r IIIRN-16/01 OSNCP 2001,Nr 22 poz.657) przepis pozwalając na udzielenie zamówienia z wolnej ręki powinien być interpretowany w sposób ścisły jako wyjątek od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu)

Przesłanki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej
d) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;
3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
– z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
– wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
9)zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw pochodzenia z kogeneracji na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Wszczęcie postepowania następuje poprzez zaproszenie do negocjacji, do którego Zamawiający dołącza informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

Wszczęcie postępowania– zaproszenie do negocjacji. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Zawiadomienie Prezesa UZP– Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Wyjątki od tego obowiązku przewiduje art.67ust.3 ustawy pzp.

Zawarcie umowy– kończy postępowanie z wolnej ręki. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio.

Uproszczenia:
1)  W przypadku zamówień :
– na dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, dostawy gazu z sieci gazowej, dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych
-dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: -z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, – w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
– przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;                                                                                                                                                                                                                                      Zamawiający może nie stosować przepisów dotyczących:
1/ komisji przetargowej /art.19-21/
2/wykluczenia z postępowania z powoda otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości wykonawcy ( art.24ust.1pkt.2)
3/ wykluczenia z postępowania z powodu zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ( art. 24ust.1 pkt.3)
4/ przekazywania przez zamawiającego informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a w szczególności istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub wzoru umowy ( art. 68ust.1)

2) W przypadku, gdy zamówienie na dostawy dokonywane są  na giełdzie towarowej Zamawiający może nie stosować przepisów o składaniu oświadczenia (dokumentów) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art.68ust.2) o formie porozumiewania się ( art.27) o stosowaniu kc do umów ( art.139)
3)W przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (ar.67ust.1pkt.1lit.bic) zamawiający może nie stosować przepisów nakładających na wykonawcę obowiązek składania oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przepisów nakazujących składanie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

V. Zapytanie o cenę –  to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

To najprostszy konkurencyjny tryb udzielenia zamówienia publicznego. Otrzymanie odpowiedzi zawierającej cenę jest równoznaczne z otrzymaniem oferty.

Przesłanki- Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Wszczęcie postępowania-zaproszenie do złożenia ofert Wykonawców świadczących w ramach prowadzonej działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia. Liczba zaproszonych-min 5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia

Złożenie ofert- Termin składania ofert winien uwzględniać czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

Badanie i ocena ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty – Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Nie można stosować innych kryteriów.

Zawarcie umowy

VI. Licytacja elektroniczna- to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Przesłanki- Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Licytacja elektroniczna może być stosowana do wszystkich rodzajów zamówień.

Wszczęcie postępowania-ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Treść ogłoszenia określa art.75 ust.2 ustawy pzp.

Składanie wniosków o dopuszczenie w licytacjiTermin składania wniosków- min. 7 dni od ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej składania ofert -Zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej.

Otwarcie licytacji – w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, min. 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

Składanie ofert- oferta w postaci elektronicznej może być złożona tylko za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Etapy licytacji- jednoetapowa albo wieloetapowa. Zamawiający może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdego etapu licytacji elektronicznej nie zakwalifikować do następnego etapu licytacji elektronicznej tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień, informując ich o tym niezwłocznie. W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców

.Zamknięcie licytacji- Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:
1) w terminie określonym w ogłoszeniu;
2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Do licytacji elektronicznej nie stosuje się przepisów dotyczących siwz (art. 36-38) oraz przepisów o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 82-92).

Zawarcie umowy – Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Nie można stosować innych kryteriów niż cena.

Oprócz trybów udzielania zamówienia można wyróżnić również inne sposoby udzielania zamówień publicznych:
1/ Umowa ramowa
2/ Konkurs
3/Dynamiczny system zakupów
Nadto w ramach trybów przetargowych oraz w jednym przypadku w trybie negocjacji z ogłoszeniem może występować aukcja elektroniczna- proces oferowania nowych niższych cen (lub lepszych parametrów w niektórych innych kryteriach), prowadzonym już po dokonaniu oceny ofert.

https://www.zamowienia-publiczne.net/podstawowe-tryby-zamowien-publicznych-w-zamowieniach-klasycznych/

Facebooktwitter