Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych

Do podstawowych   trybów zamówień klasycznych zaliczamy dwa tryby otwarte: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zamawiający samodzielnie wybiera, z którego trybu skorzysta. Poszczególne etapy obu trybów przedstawiam poniżej.

I. Przetarg nieograniczony- to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Wszczęcie postępowania: ogłoszenie o zamówieniu :
a/ w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz
b/ na stronie internetowej oraz
c/Biuletyn Zamówień Publicznych (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) lub
Europejski Dziennik UE (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,)lub
d/ w inny sposób niż określony wyżej w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Zamawiający może też bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia (po ogłoszeniu w BZP lub po przekazaniu ogłoszenia do Urzędu Publikacji EU)

Treść ogłoszenia określa  art. 41 ustawy pzp

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia–  w niej Zamawiający zamieszcza warunki przetargu. Zamieszczana na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.  Minimalną treść SIWZ określa art. 36 ustawy pzp.

Składanie ofert: W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie Wykonawcy składają oferty na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia.
Termin składania ofert:
a/ min 7 dni w przypadku dostaw i usług
14 dni w przypadku robót budowlanych
od zamieszczenia ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych , jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
b/ 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną,
2) 47 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób,
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

Skrócenie terminów  otwarcia  ofert–  w przypadku przetargów unijnych, gdy :

-informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Wówczas minimalne terminy wynoszą:
a/ 22 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną,
b/ 29 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób.

Otwarcie ofert–  Zamawiający otwiera w wyznaczonym terminie złożone przez Wykonawców oferty. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania ( w tym samym dniu). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Badanie i ocena ofert– Zamawiający prowadzi badanie i ocenę ofert tj.:
-wzywa Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów , listy podmiotów należących do grupy kapitałowej ,powiązań pomiędzy przedsiębiorcami /art.26ust.3 i ust.4 ustawy pzp, art. 24b i art.26ust.2d ustawy pzp/
– prowadzi wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – art. 90 ustawy pzp
– poprawia oczywiste omyłki – art.87 ust.2 ustawy ppz
– wyjaśnia treść oferty –art.87ust.1 ustawy pzp

Wybór najkorzystniejszej oferty– niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c/ wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
d/terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Przesłanki odrzucenia określono w art. 89ustawy pzp.
Przesłanki wykluczenia określono w art. 24,, art. 24b ust.3 ustawy pzp

Unieważnienie postępowanie – w przypadkach określonych w art. 93 ustawy pzp.

Zawarcie umowy– po rozpatrzeniu ewentualnych środków odwoławczych lub informacji o naruszeniach przez Zamawiającego w ramach samokontroli lub przez Krajową Izbę Odwoławczą Zamawiający zawiera umowę o udzielenie zamówienia publicznego. Minimalne terminy jakie muszą upłynąć od wyboru najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy /stand still/ określono w 94 ustawy pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
– w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
– w Dzienniku Urzędowym UE jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II. Przetarg ograniczony- to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Wszczęcie postępowania– ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiającego obowiązują takie same sposoby ogłaszania, uzależnione od wartości zamówienia, jak w przetargu nieograniczonym. Treść ogłoszenia określa art. 48ust.2 ustawy pzp.
W ogłoszeniu podaje się tylko ogólne informacje o przedmiocie zamówienia .Nie trzeba podawać wielkości lub zakresu zamówienia jak przy przetargu nieograniczonym. Pomimo braku wyraźnego uregulowania Zamawiający powinien w ogłoszeniu wskazać sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Podstawowym zadaniem pierwszego etapu przetargu ograniczonego jest weryfikacja podmiotowa wykonawców, polegająca na badaniu ich zdolności do należytego wykonania zamówienia.  Obok warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zamawiający ma też obowiązek określić w ogłoszeniu, jakie znaczenie w ocenie wykonawców będą miały poszczególne warunki. Jest to niezbędne dla kwalifikacji wykonawców w przypadku, gdy podstawowe warunki spełnia większa liczba wykonawców niż ta, którą zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu– składane są w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu , w jednej z form dopuszczonych przez Zamawiającego na podstawie art. 27 ust.1 ustawy pzp- pisemnie, faksem drogą elektroniczną.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu każdy zainteresowany wykonawca musi przygotować samodzielnie, na podstawie treści ogłoszenia. Prawo zamówień publicznych nie zawiera żadnych przepisów dotyczących sposobu opracowania i złożenia wniosku.   ( z wyjątkiem terminów składania wniosku). Do wniosku nie odnoszą się przepisy o ofercie. Zamawiający nie ma możliwości przekazania wykonawcom wraz z ogłoszeniem formularza wniosku.

Terminy składania wniosków:
a/ min. 7 dni od ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
b/ min. 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE drogą elektroniczną
min. 37 dni – od przekazania ogłoszenia Urzędowi UE w inny sposób
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Skrócenie terminów składania wniosków: Odmiennie niż przy przetargu nieograniczonym , w przypadku zamówień unijnych istnieje możliwość szybszego przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ograniczonego, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Wówczas minimalny termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosi :
10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej faksem.

Zaproszenie do składania ofert– Podstawowym zadaniem pierwszego etapu przetargu ograniczonego jest weryfikacja podmiotowa wykonawców, polegająca na badaniu ich zdolności do należytego wykonania zamówienia.  Obok warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zamawiający ma też obowiązek określić w ogłoszeniu, jakie znaczenie w ocenie wykonawców będą miały poszczególne warunki. Jest to niezbędne dla kwalifikacji wykonawców w przypadku, gdy podstawowe warunki spełnia większa liczba wykonawców niż ta, którą zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert.

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. Jak w każdej ocenie opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków powinien zawierać rozbudowaną punktację każdego lub wybranych warunków, przy czym punktacja ta powinna brać pod uwagę dobre i złe strony wykonawcy. Jednocześnie ocena ta nie może upodabniać się do punktowej oceny ofert w poszczególnych kryteriach, gdzie zamawiający ma prawo preferować określone elementy i rozwiązania. W przypadku wyboru wykonawców punktacja musi być niedyskryminacja, co wyklucza możliwość preferencji.

UWAGA – do podwyższenia punktacji oraz przy określenia kryteriów oceny ofert podmiotowych ( jeżeli są dopuszczalne) nie należy  opierać się doświadczeniu podmiotów trzecich na podstawie art. 26ust.2b ustawy.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert-
a/ min. 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
b/ min. 40 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Możliwość skrócenia termu składania ofert, w przypadku przetargów unijnych :
a/ min. termin składania ofert 22 dni – gdy informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu,

b/ min.  10 dni– jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

c/ min.  35 dni – jeżeli Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Dalszy sposób prowadzenia postępowania – jak przy przetargu nieograniczonym.

Otwarcie ofert
Badanie i ocena ofert                                                                                                                                                                                            Wybór najkorzystniejszej oferty lub Unieważnienie postępowanie                                                                                                  Zawarcie umowy                                                                                                                                                                                                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Generalnie tryb ten stosuje się w przypadku postępowań bardziej skomplikowanych. Istnieje  tu więcej możliwości szybszego przeprowadzenia postępowania.

https://www.zamowienia-publiczne.net/inne-tryby-zamowien-publicznych/

Facebooktwitter