Istotne zmiany prawa zamówień publicznych

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiała stanowisko w dniu 31 stycznia 2014 r.

Główne zmiany wprowadzane przez nowelizację Prawa zamówień publicznych :

1/ Odformalizowanie postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;art.5ust.1: Zamawiający będzie miał obowiązek udzielić zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, zamieścić na stronie BIP, a jeżeli nie ma takiej  strony  na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, informację o udzieleniu zamówienia lub nieudzieleniu zamówienia,

2/ Tajemnica przedsiębiorstwa: Wykonawcy zastrzegając, iż pewne informacje nie mogę być udostępniane podmiotom trzecim będą musieli  jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :art.8ust.3pzp,

3/ Wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, pod warunkiem, że zamawiający przewidział taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wykluczy wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.”; art.24ust.2a pzp, uchyla się art.24ust.1 i1 a ustawy pzp,

4/ Dopuszcza się wprost  możliwość  powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie potencjału ekonomicznego innego podmiotu oraz przewiduje się odpowiedzialność solidarną /obok wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby wiedzę i doświadczenie, potencjału technicznego, finansowego, ekonomicznego za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.”;art.26ust.2b i 2d ustawy pzp,

5/ Wprowadza się  możliwość określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności; art.29ust.4pkt.4 pzp,art.36ust.2pkt.9lit.d ustawy pzp,

6/ Wprowadza się uregulowania dotyczącego korzystania przez zamawiających w czasie przygotowywania i przeprowadzania postępowań z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, przygotowanych i upowszechnionych przez Prezesa Urzędu;art.36c ustawy pzp,

7/ Zmiany w zakresie zatrzymania wadium polegające na ograniczeniu możliwości zatrzymania wadium wyłącznie do tego wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, co skutkowało brakiem możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, z jednoczesnym rozszerzeniem przesłanek przedmiotowych zatrzymania wadium: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę.”;

8/ Modyfikacja zasad ustalania rażąco niskiej ceny : Zamawiający będzie miał obowiązek zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie  oferty, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwraca się też o złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.” Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy:art.90ust.1i2 ustawy pzp

9/ Ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego do przedmiotu zamówienia, który jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe;art.91ust.2a ustawy pzp/

10/ Zmiany w zakresie umów: „Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.”;

Zmienione przepisy będą dotyczyć postępować wszczętych od dnia obowiązywania znowelizowanej ustawy z wyjątkiem przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a , które zostają uchylone od dnia obowiązywania ustawy.

Przewidywany czas wejścia w życie nowelizacji to jesień 2014.

Facebooktwitter