Koncesja dla Konsorcjum

Wykonawcy składający ofertę wspólną w formie Konsorcjum w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymagających posiadania koncesji, zezwolenia  mogą się zastanawiać, czy  dla spełnienia postawionego warunku udziału w postępowaniu wystarczy posiadanie stosownej koncesji/ zezwolenia przez jednego Konsorcjanta  czy  też  przez każdego członka Konsorcjum. Poniżej odpowiedź na postawione pytanie.

Zgodnie z art. 112 ust.2 pkt. 2 ustawy pzp obowiązującej od 1.01.2021r. Zamawiający może postawić warunek  udziału w postępowaniu, aby Wykonawca posiadał  uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający może w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagać udowodnienia posiadania:
  1. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
  2. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
  3. statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
Spełnienie warunku nie nastręcza problemów, gdy Wykonawca składa ofertę samodzielnie. Natomiast  problemy praktyczne  rodziła ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów.
 
W obecnym stanie prawnym ustawodawca przesądził, iż warunek  posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej   jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

 
Zgodnie z komentarzem pod red. Jaworskiej do art. 117 ustawy pzp urzeczywistnienie tego wymogu na etapie postępowania może nastąpić przez doprecyzowanie, na podstawie art. 58 ust. 4 PZP, sposobu realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. Jest to szczególnie istotne w przypadku zamówień, które mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia (np. odbiór odpadów, usługi ochroniarskie, budowa kancelarii tajnej).
 
W praktyce wygląda to tak , iż w postępowaniu  np. “zaprojektuj i wybuduj”  wystarczy , że jeden członek konsorcjum posiada uprawnienia w zakresie np. projektowania,  jeżeli wykona on dokumentacje projektową – wówczas warunek jest spełniony przez całe konsorcjum.
 
W przypadku postępowaniu np. na  bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia każdy z konsorcjantów   realizujący przedmiot zamówienia  w określonej części powinien posiadać stosowną koncesję udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, która może polegać na :
  • ochronie stałej lub
  • na stałym dozorze sygnałów przesyłanych , gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych  lub 
  • na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych 

obowiązującą na obszarze realizacji zamówienia.

Takiej koncesji nie będzie musiał przedstawiać ten  Konsorcjanta ,  z którego udziałem Konsorcjum wykazuje spełnienie warunku finansowego/ ekonomicznego.

Dla oceny spełnienia warunku Zamawiający powinien wymagać od Konsorcjum załączenia do oferty oświadczenia, w którym Wykonawca przedstawi, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 
zobacz też:
Rozpad konsorcjum w trakcie postępowania o zamówienie publiczne
Facebooktwitter