Kontrola zamówień publicznych przez RIO

Kontrola zamówień publicznych prowadzona przez Regionalne Izby Rachunkowe w 2014r. prowadzi do wniosku ,iż samorządy popełniają coraz mniej błędów.

Najczęstsze błędy dotyczą nadal:
-nieprawidłowego określania zasad wnoszenie wadium lub zwrotu i zatrzymania wadium /112/

-nieustalenie lub niewłaściwe ustalenie wartości zamówienia /112/

-niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania /108/

-naruszenie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o udzielonych zamówieniu i zawarciu umowy /74/

-błędy w ustaleniu lub pobieraniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy /71/

– niewzywanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów i pełnomocnictw /68/

-błędy w informowaniu o wynikach postępowania,/66/

-nieprawidłowe sporządzanie ogłoszenia /57/

-nieprawidłowości w warunkach udziału w postępowaniu /47/

-nieprawidłowości przy określeniu przedmiotu zamówienia /45/

Powodem błędów z pewnością może być jednolite orzecznictwo np. w przedmiocie wnoszenia wadium : czy wadium może wnieść lider konsorcjum czy też jest  to niewystarczające, czy wystarczy złożyć kopię  gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej potwierdzającą złożenie wadium czy musi to być oryginał, czy ważność wadium może być przedłużona w sposób dorozumiany czy też musi być w odpowiednim terminie formalnie złożony dokument.

Samorządy mogą też mieć problemy ze stosowaniem trybu wolnej ręki czy zapytania o cenę które nadal są nadużywane.W 27 przypadkach stwierdzono niewłaściwe zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony.

Niestety stosując  prawa zamówień publicznych nie zawsze można liczyć na spójną wykładnię prawa co jest kłopotliwe zarówno dla kontrolujących jak i kontrolowanych.

No cóż nie ma co napawać się optymizmem o mniejszej ilości popełnianych błędów, gdyż za chwilę wchodzi kolejna istotna nowelizacja prawa zamówień publicznych.

Facebooktwitter