Nowe prawo zamówień publicznych juz wkrótce

Jak donosi dzisiejsza Gazeta Prawna za dwa tygodnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawi pełny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. A oto kilka najważniejszych czekających nas zmian.

Projekt nowej ustawy pzp zakłada:

 1. Odwołania od wyroków KIO będzie rozstrzygał jeden sąd w Polsce i będzie to Sąd Okręgowy w Warszawie, gdzie zostanie utworzony osobny wydział ds zamówień publicznych. Daje to szanse na to, iż sprawa będzie rozpatrywana przez sędziów mających pojęcie o prawie zamówień publicznych. Jest to zmiana pozytywna i oczekiwana.
 2. Opłata sądowa od skargi na wyrok KIO do Sądu ulegnie obniżeniu  do trzykrotności wpisu od odwołania do KIO. Zatem będzie się wahać od 22,5 tys. przy mniejszych przetargach do 80 tys. przy największych. Powyższe spowoduje wzrost skarg na wyroki KIO, ale w mojej ocenie nadal dostęp do Sądu będzie utrudniony. Wykonawcom często nie będzie się opłacać uzyskać  wyrok Sądu drugiej instancji co w większości przypadków nie  ma przełożenia na uzyskany kontrakt, gdy umowa o zamówienie publiczne zostanie już zawarta.
 3. Nie będzie ograniczeń we wnoszeniu odwołań poniżej progu unijnego co oznacza, iż unieważnienie postępowania będzie również zaskarżalne. Zmiana pozytywna i oczekiwana. Życzyłabym  wszystkim, aby   odwołania przysługiwały również w zamówieniach na usługi społeczne poniżej progu unijnego.
 4. Spory przed KIO będą rozstrzygane co do zasady przez skład 3 osobowy . W prostych sprawach Prezes KIO będzie mógł wyznaczyć skład jednoosobowy. Odwrócenie obowiązującej dziś reguły oceniam pozytywnie, pod warunkiem że boczni arbitrzy nie będą na rozprawie spali.
 5. Zwiększenie równowagi stron poprzez wprowadzenie klauzul abuzywnych do kontraktów np. wygórowane kary umowne. Katalog niedozwolonych klauzul ma być otwarty co sprawi, że wykonawcy będą mogli kwestionować przed KIO także inne, niekorzystne dla siebie postanowienia.
 6. Zamawiający będzie musiał wprowadzać do umów obowiązkowe postanowienia np. określać termin realizacji zamówienia w sposób opisowy a nie poprzez wskazanie konkretnej daty. Przy przedłużającej się procedurze często okazuje się, iż na moment podpisania umowy termin jej realizacji jest nierealny. W takim wypadku trzeba oceniać, czy można aneksować umową, a sprawa się komplikuje, gdy termin wykonania umowy stanowił kryterium oceny ofert. Zmianę oceniam pozytywnie.
 7. Projekt zakłada również  wprowadzenie obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych przy umowach przekraczających 12 miesięcy. Dzisiaj zdecydowana większość Zamawiających ich nie przewiduje, co przy skokach cen  materiałów, robocizny oznacza straty dla Wykonawcy.
 8. Kontrowersje budzi pomysł powołania nowego wydziału KIO, który miałby się zająć rozwiązywaniem problemów podczas realizacji umów. Miałby   to być rodzaj przedsądu o charakterze koncyliacyjnym.

 Pozostałe zmiany będą polegać na :

 1. uproszczeniu warunków udziału w postępowaniu
 2. udzieleniu zamówień poniżej progów unijnych w odrębnej uproszczonej procedurze
 3. obowiązkowe zaliczki i częściowe płatności przy umowach powyżej 12 miesięcy
 4. ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia z przetargów
 5. wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy
 6. zniesienie solidarnej odpowiedzialności wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego
 7. przeprowadzenie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa
 8. obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli 

 

 

 

Facebooktwitter