Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców

Od dnia 21 lipca 2012 r. obowiązuje znowelizowany art.24ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana została wprowadzona na podstawie art.21 ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/ Dz.U. z 6.07.2012r. poz. 769/. Poszerzono przesłanki wykluczenia wykonawców poprzez dodanie punktu 10 i 11 w art.24ust.1 . Obecnie wyklucza się z postępowania również :

10) wykonawców bedacych osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców bedacych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarzadu, komplementariusza lub urzedujacego członka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

Problem powstaje w  stosowaniu  znowelizowanego  przepisu art.24 ustawy prawo zamówien publicznych, gdyż ustawa z 15.06.2012r.  nie  reguluje jakie przepisy Zamawiający ma zastosować dokonując oceny ofert w postępowaniach wszczętych przed  21.07.2012r.  Przesłanki wykluczenia wykonawców określone w toczących się postępowania ograniczają sie do pkt.4-9 art.24ust.1pzp. Złożone przez Wykonawców zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ważne są przez okres 6 miesięcy przed terminem składania ofert,  zatem odnosić się będą jeszcze przez jakiś do zapytań Wykonawców o  niekaralnośći składanych  w świetle art. 24ust.1 pkt. 4-8 i pkt. 9 pzp. Odnośnie postępowań wszczynanych po 21.07.2012r. problematycznym  jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówienia, którego wzór zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów W sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia  2.01.2010r. /Dz.N.Nr. 12poz.69/nie uwzględnia  wszystkich przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Pozostają także w mocy nieaktualne przepisy wykonawcze – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ządać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.u.Nr. 226po.1817/ w związku z cyzm Zamawiajcy mogą zastanowiać się, czy mogą żądać złożenia  informacji KRK w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn określonych w art.24ust.1pkt.10 i11 ustawy.

Ustawa z dnia 15.06.2012r. obowiązująca od 21.07.2012r. wprowadza sankcję w postaci kary grzywny lub kary  pozbawienia wolności za nowy rodzaj przestępstw polegających na powierzeniu pracy cudzoziemców  bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP. Z tego choćby powodu nie jest możłiwe, by aktualne informacje KRK wydawane nie dalej niż 6 miesiący przed bieżącym terminem składania ofert mogły odnosić się do tego rodzaju przestępstw, które muszą być stwierdzone jeszcze prawomocnym wyrokiem skazującym. Ponad to  adnotacja urzędowa na zapytaniu Wykonawcy  “nie figuruje” w Krajowym Rejstrze Karnym oznacza, iż dane o osobach fizycznych i podmiotach zbiorowych gromadzone Rejestrze, określone w  art.1ust.2i3 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 24.05.2000r. /Dz.U.Nr.50poz.580/ nie potwierdzają faktu karania wnioskodawcy. Jeżeli wykonawca podlegałby karaniu za jakiekolwiek przestępstwo informacja ta zostałaby podana.

Dokonując oceny braku przesłanek podstaw wykluczenia wykonawcy w toczących się postępowaniach należy uwzględniać obowiązujące juz przepisy, jednakże nie ma powodów, by nie honorować składanych aktualnych  infromacji  z Krajowego Rejstru Karnego potwierdzających, iż  nie dzień skladania ofert wykonawca nie figuruje w Rejestrze.

Jak poradzić sobie z ogłoszeniem o zamówieniu?- Po prostu spróbowac je zmienić, dodając stosowną informację   o wymaganych informacjach z KRK przykładowo  w rubryce  “inne dokumenty”/dział III pkt.6 wzoru/.

Czy istnieje podstawa prawna do żądania informacji KRK o niekaralności z powodu przestępstw określonych w art. 24ust.1pkt.10 i 11. pzp? –  Skoro  w par.2 rozporządzenia Prezesa RM “W sprawie rodzajów dokumentów jakich…….” przewidziano możliwość żądania informacji  z Krajowego Rejstru Karnego na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania  określonych w art. 24ust.1 pzp. to nie można uznać, iż  w kolejnych punktach tegoż paragrafu  dojdzie do ograniczenia zakresu informacji o przestepstwach  określonych w art. 24ust.1pzp. Nalezy pamiętać, iż rozporządzenie jako akt  niższego winno być interpretowane w zgodzie z aktem wyższego rzędu – ustawą, która   w art.25ust.2 zawiera delegację do weryfikowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji z Krajowego Rejstru Karnego.

Facebooktwitter