Publikacja informacji o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienie. Czy powinien umieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych czy tylko na swojej stronie internetowej? 

Piśmiennictwo

W jednym z artykułów przeczytałam, iż żaden przepis Prawa zamówień publicznych  wprost nie konstytuuje obowiązku zamawiającego do zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania. Niemniej  zamawiający powinien takie ogłoszenie umieszczać , gdyż :

  • W formularzu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia znajduje się informacja o unieważnieniu postępowania do wypełnienia 
  • Tezę o konieczności wypełniania punktu o unieważnieniu postępowania tylko w przypadku unieważnienia części postępowania i udzielenia zamówienia w innych częściach należy odrzucić, gdyż w formularzu ogłoszenia nie ma wzmianki, że w Sekcji IV, należy zamieścić informacje o unieważnieniu wyłącznie części postępowania. Wręcz przeciwnie, użycie w tym miejscu ukośnika pomiędzy słowami „postępowanie” i „część” jednoznacznie sugeruje, że wypełnienia się je również wówczas, gdy całe postępowanie zostało unieważnione. Również z punktu widzenia zasady racjonalnego ustawodawcy mało prawdopodobne jest, by intencją wprowadzenia takiego rozwiązania było to, by o unieważnieniu części postępowania zamawiający miał informować, ale już o unieważnieniu całego postępowania nie.
  • Publikowanie wyniku postępowania (informacja do wykonawców, informacja na stronie internetowej, ogłoszenie), jest wyrazem podstawowych zasad systemu zamówień publicznych – jawności i przejrzystości.
  • O unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 93 ust. 3 p.z.p. zamawiający ma bezwzględny obowiązek poinformować wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówieniu i tych, którzy złożyli oferty. W postępowaniach podprogowych na unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 nie przysługuje odwołanie.

Czy z takim stanowiskiem można się zgodzić?

Obowiązujące przepisy

Nie ulega wątpliwości, iż w BZP zamieszcza się ogłoszenia o których mowa w ustawie- art.11 ust.1 pkt.1 oraz art. 11c ustawy pzp
Ustawa pzp przewiduje następujące ogłoszenia:
  • ogłoszenie o zamówieniu – art. 40ust.2 , art. 48ust.1,art.56ust.1,art.60c ,art.75ust.1ustawy pzp
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – art.95ust.1 ustaw pzp
Zamówieniem publicznym zgodnie z art.2 pkt. 13 ustawy pzp są odpłatne umowy  zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
 
Zatem poprzez udzielenie zamówienia należałoby rozumieć fakt zawarcia odpłatnej umowy.
 
Zgodnie z art. 92ust.2  udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o :
  • wyborze najkorzystniejszej oferty
  • dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
  • nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
  • unieważnieniu postępowania

Należy zauważyć, iż  ustawodawca używa w tym przepisie sformułowania ” udostępnia informacje” a nie ” zamieszcza ogłoszenie”

 
Wnioski
W mojej ocenie wnioski są proste. Skoro  zgodnie z art 11 ust.1 w Biuletynie Zamówień Publicznych  zamieszcza się tylko ogłoszenia , o których mowa w ustawie to z całą pewnością nie ma obowiązku zamieszczanie w BZP  informacji  o unieważnieniu postępowania.
Nieuprawnionym jest utożsamianie udzielenia zamówienia rozumianego w ustawie jako odpłatnej umowie z unieważnieniem wszczętego postępowania.
Nawet jeżeli w w formularzu o udzieleniu zamówienia zawarta jest informacja o unieważnieniu postępowania to nie można uznać, iż w polskim systemie prawa druk ogłoszenia tworzy prawo.
Jeżeli taka informacja zostanie zawarta to jest to dobrowolne.
 
Facebooktwitter