POCZTA POLSKA już nie doręczy pism sądowych.

Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.12.2013r. w składzie K.Szczytowicz- Maziarz, J.Tomkowska, R.Tetzlaff KIO 2762/13 zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym                            i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych przez Sąd Apelacyjny w Krakowie  oraz Prokuraturę Generalna w Warszawie reprezentowanych przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie. W wyniku oddalenia odwołania Poczty Polskiej zamówienie udzielono Polskiej Grupie Pocztowej   s.a w Warszawie.

Przedmiotowe  postępowanie jest pierwszym konkurencyjnym postępowaniem na obsługę polskiego sądownictwa i prokuratur w zakresie usług pocztowych warto więc przytoczyć główne zarzuty odwołania oraz sformułowane na tym tle tezy KIO.

Zarzuty odwołania:

1/ Odwołujący podniósł, iż  PGP nie posiada i nie posiadała na dzień składania ofert sieci placówek wymaganej przez zamawiającego.

Zdaniem odwołującego istotne są następujące okoliczności prawne i faktyczne, które dyskwalifikują ofertę PGP:

1. warunek przedmiotowy powinien być spełniony na dzień składania ofert – wykonawcy mieli wykazać posiadanie placówek pocztowych,

2. zadeklarowanie czy zobowiązanie się do spełnienia tego warunku na etapie późniejszym bezwzględnie dyskwalifikuje ofertę,

3. PGP nie posiadała na dzień złożenia oferty sieci placówek wymaganej przez zamawiającego; co najwyżej mogła przedstawić plany, założenia, zobowiązania dotyczące utworzenia takiej sieci; jednakże nie świadczy to o posiadaniu tych palcówek, ale o tym, że być może dopiero PGP będzie posiadać takie placówki; na dzień składania ofert nie istniały (i przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków nadal nie istnieją) placówki co do których ów stan posiadania by się odnosił,

4. PGP złożyła ofertę samodzielnie, a nie jako konsorcjum, zatem nie ma miejsca sytuacja połączenia sieci placówek kilku wykonawców celem wspólnego wykazania spełniania warunku,

5. zakres części zamówienia, które PGP zamierza powierzyć podwykonawcom w żaden sposób nie odnosi się do posiadanej infrastruktury, co tylko dodatkowo wskazuje, że PGP zamierza realizować zamówienie własnymi siłami – jeśli chodzi o placówki  pocztowe.

 

2/Odwołujący stwierdził, że Poczta Polska jako tzw. operator wyznaczony (dawniej: operator publiczny) jest wyłącznym podmiotem zdolnym do samodzielnej obsługi korespondencji wychodzącej, przeznaczonej do doręczenia poza granicami kraju, co wynika z art. 4, art. 5 oraz art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), Odwołujący podał, że Poczta Polska S.A. jest jedynym krajowym operatorem, oficjalnie wyznaczonym przez Rzeczpospolitą Polską do zapewnienia świadczenia usług pocztowych i wypełniania obowiązków wynikających z w/w aktów Światowego Związku Pocztowego, co oznacza, że jest jedynym krajowym operatorem mogącym być partnerem dla zagranicznych operatorów pocztowych, wyznaczonych w rozumieniu w/w przepisów prawa międzynarodowego.

3 / Zarzut  zaniechania wezwania PGP do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp .Odwołujący stwierdził, ceną rażąco niską jest cena, za którą nie jest możliwe wykonanie zamówienia w należyty sposób i która wskazuje na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy, nie pozwalająca na wygenerowanie przez niego zysku; o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie konkretnego zamówienia przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne, rażąco niską ceną jest cena oderwana od realiów rynkowych.

4/  Zarzut zaniechania odtajnienia i udostępnienia odwołującemu zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa dokumentów złożonych wraz z ofertą przez PGP, jak również złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień , pomimo że informacje zawarte w zastrzeżonej części oferty nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowisko KIO :

1/ Skład orzekający Izby w zakresie zarzutu pierwszego  ustalił:

W Rozdziale IV pkt 3 ppkt 6 zamawiający zażądał, w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, złożenia wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy, w którym stwierdza, że:

a) posiada co najmniej po jednej placówce pocztowej , licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich,

b) posiada co najmniej jedną placówkę pocztową , licząc średnio w skali kraju, przypadającą na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich,

c) posiada w każdej gminie co najmniej jedną stałą placówkę pocztową ,

 d) wskazane w lit. a-c placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.

Zamawiający opracował wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Udzielając odpowiedzi na zapytania wykonawców zamawiający, pismem z dnia 18 października 2013 r., wyjaśnił że dopuszcza złożenie wraz z ofertą potwierdzenia posiadania w rozumieniu możliwości wykorzystania do wykonywania świadczenia, poprzez nadanie w imieniu zamawiającego przesyłek w placówkach pocztowych innych operatorów- placówek, o których mowa w punkcie 3 podpunktu 6 SIWZ należących do innych operatorów pocztowych.

Wykonawca PGP S.A. złożył oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (str. 29 oferty), a dodatkowo na wezwanie zamawiającego z dnia 15 listopada 2013 r. wyjaśnił (przy piśmie z dnia 20 listopada 2013 r.), że posiadane placówki pocztowe to placówki, które wykonawca może wykorzystać na podstawie odpowiednich umów. Na podstawie wyjaśnień z dnia 20 listopada 2013 r. oraz oświadczeń innych podmiotów (notarialnie poświadczonych) złożonych przez PGP S.A. jako załączniki do pisma z dnia 11 grudnia 2013 r. skład orzekający Izby ustalił, że umowy te to umowy zawarte z innym operatorem pocztowym, który udostępnia zasoby własne, jak i zasoby agentów pocztowych na podstawie zawartych z nimi umów. Wykonawca PGP S.A. wraz z ofertą złożył oświadczenie z dnia 30 października 2013 r. innego operatora pocztowego, który udostępnił PGP S.A. zasoby organizacyjne, osobowe i techniczne w formule podwykonawstwa. Powierzenie do wykonania podwykonawcom części zamówienia, tj. w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych wynika z oświadczenia PGP S.A. złożonego w ramach Formularza ofertowego (str. 3 oferty ).

Zgodnie z definicją legalną , zawartą w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2013r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) [dalej „ustawa Prawo pocztowe”] placówka pocztowa oznacza „jednostkę organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można  zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym”.

Skład orzekający Izby zważył”

W świetle wskazanego powyżej wyjaśnienia treści SIWZ stwierdzić należy, że posiadaniem placówek pocztowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest możliwość wykorzystania do wykonywania świadczenia placówek należących do innych operatorów pocztowych, przy czym – ze względu na definicję placówki pocztowej – przyjąć należy, że placówką należącą do innego operatora pocztowego jest zarówno jednostka organizacyjna tego operatora, jak i jednostka agenta pocztowego pośredniczącego na rzecz tegoż operatora pocztowego.

Sformułowanie „możliwość wykorzystania do wykonywania świadczenia” ewidentnie referuje do etapu świadczenia usług, nie zaś terminu składania ofert, stąd w ocenie składu orzekającego Izby wystarczającym, w świetle wyjaśnienia zamawiającego z dnia 18 października 2013 r., było – w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego – złożenie oświadczenie o posiadaniu rozumianym jako dysponowanie na dzień składania ofert możliwością wykorzystania od pierwszego dnia świadczenia usług pocztowych, objętych przedmiotowym zamówieniem, odpowiednimi placówkami pocztowymi.

W ocenie składu orzekającego Izby, uwzględniając powyższe rozumienie posiadania, wykonawca PGP S.A. mógł oświadczyć, że posiada placówki, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 6 lit. a-c SIWZ, ponieważ na dzień składania ofert miał, wynikającą z zawartych z innym operatorem pocztowym umów, możliwość wykorzystania do wykonywania świadczenia placówek pocztowych w rozumieniu art.3 pkt 15 ustawy Prawo pocztowe. Dostrzeżenia wymaga, że również odwołujący jako operator pocztowy wykorzystuje jednostki organizacyjne agentów pocztowych.

2/Skład orzekający Izby w zakresie zarzutu drugiego  ustalił:

Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy ustawy Prawo pocztowe, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej (art. 4 ustawy Prawo pocztowe).  Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów pocztowych lub administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje operator wyznaczony (art. 5 ustawy Prawo pocztowe).  Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie umów o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi (art. 14 pkt 2) ustawy Prawo pocztowe).  Poczta Polska S.A. pełni Obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy Prawo pocztowe (art. 178 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe).

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ pkt 4 zamawiający zażądał, aby usługa dostarczania przesyłek  świadczona była dla każdego wskazanego przez zamawiającego adresu w Polsce i za granicami kraju objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem  Pocztowym. Zgodnie z postanowieniem Załącznika nr 5 do SIWZ pkt 7 zamawiający ustanowił wymóg wysyłania korespondencji przez jednostki sądownictwa i jednostki prokuratury tylko i wyłącznie we własnym imieniu (nadawca przesyłki). Zamawiający zażądał, w odniesieniu do posiadania uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  oraz zagranicą (Rozdział IV pkt 2 i i 3 ppkt 2) SIWZ) złożenia wraz z ofertą zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydanego przez tego Prezesa, z którego wynika, iż obszar na którym będzie wykonywana działalność pocztowa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicę.

W ofercie wykonawca PGP S.A. złożył wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych z dnia 4 lutego 2011 r., w którym jako obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa wskazano: „Rzeczpospolita Polska” oraz „Zagranica” (str. 39-40 oferty).   W złożonych przy piśmie z dnia 20 listopada 2013 r. (na wezwanie zamawiającego z dnia 15 listopada 2013 r.) wyjaśnieniach wykonawca PGP S.A. oświadczył, co potwierdził na rozprawie, że usługi pocztowe w obrocie zagranicznym będzie świadczył na podstawie umowy o współpracę zawartej z operatorem wyznaczonym na terenie Unii Europejskiej, który jest członkiem Światowego Związku Pocztowego.

Skład orzekający Izby wskazuje, że fakt wyznaczenia Poczty Polskiej S.A. (jako operatora wyznaczonego) wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo pocztowe, tj. wykonywania zadań z zakresu działalności pocztowej, określonych dla zarządów pocztowych lub administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych) (co odwołujący opisał jako „zapewnienie świadczenia usług pocztowych i wypełnianie obowiązków wynikających z aktów Światowego Związku Pocztowego”) niewątpliwie nakłada na Pocztę Polską  S.A. obowiązki wynikające z tychże międzynarodowych przepisów pocztowych, jednak nie oznacza zakazu świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym przez innych niż operator wyznaczony operatorów pocztowych (czego zresztą – w świetle złożonego na rozprawie oświadczenia – ostatecznie odwołujący nie kwestionował)

Dostrzeżenia wymaga, że art. 4 ustawy Prawo pocztowe wskazuje, że do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy tejże ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej. Odwołujący nie wskazał żadnych przepisów międzynarodowych, które zakazywałyby (czy choćby ograniczały) zarejestrowanym w Polsce operatorom pocztowym świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym, nie wskazał także przepisów, które obligowałyby operatorów pocztowych do samodzielnej obsługi korespondencji wychodzącej, przeznaczonej do doręczenia poza granicami kraju.

Skoro zgodnie z art. 14 pkt 2) ustawy Prawo pocztowe świadczenie usług pocztowych (wszystkich, a zatem także w obrocie zagranicznym) odbywa się na podstawie umów  o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi, to wykonawca PGP S.A. mógł zawrzeć umowę w celu świadczenia usług pocztowych objętych przedmiotowym postępowaniem, tj. w obrocie zagranicznym, z operatorem zagranicznym .

3/Skład orzekający Izby w zakresie zarzuty trzeciego ustalił:

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 2 SIWZ zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części:

•część 1 – świadczenie usług pocztowych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego,

•część 2 – świadczenie usług pocztowych na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

W Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pkt 2.2., (dalej „Protokół”) wskazano, że wartość szacunkową tego zamówienia ustalono w wysokości:

•dla części 1 – 779 864 362,17 zł,

•dla części 2 – 87 796 553,36 zł oraz wskazano, że w kwotach tych zamawiający uwzględnił wartość przewidywanych zamówień uzupełniających, tj.:

•dla części 1 – 259 954 787,39 zł,

• dla części 2 – 29 265 517,79 zł.

W pkt 8.1 Protokołu wskazano, że zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, wynoszącą :

• dla części 1 – 511 539 824,10 zł,

• dla części 2 – 61 121 400,97 zł.

W pkt 9 Protokołu wskazano, że do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty:

1. Polska Grupa Pocztowa S.A. z cenami:

• dla części 1 – 460 892 224,03 zł brutto,

•dla części 2 – 36 047 112,36 zł brutto;

2. Poczta Polska S.A. z cenami:

•dla części 1 – 529 941 463,12 zł brutto,

•dla części 2 – 51 471 595,25 zł brutto.

Cena ofertowa PGP S.A. została poprawiona przez zamawiającego (informacja do PGP S.A. została skierowana pismem z dnia 19 listopada 2013 r.) i wynosiła:

• dla części 1 – 460 892 224,56 zł brutto,

•dla części 2 – 36 047 071,51 zł brutto.

Skład orzekający zważył:

Wobec uwzględnienia przez zamawiającego w wartości szacunkowej zamówienia (w obu częściach) wartości zamówień uzupełniających, uznać należy, że wartość szacunkową zamówienia, do której by można przyrównać złożone w przedmiotowym postępowaniu ceny ofertowe należy:

• pomniejszyć o wartość zamówień uzupełniających,

•zwiększyć o wartość podatku od towarów i usług – stawka 23% (skoro ceny ofertowe są cenami brutto, a wartość szacunkowa zamówienia nie obejmuje tego podatku – art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), co prowadzi do ustalenia następujących wartości:

•dla części 1 – 639 488 776,99 zł,

•dla części 2 – 71 993 173,75 zł.

Z zestawienia ceny ofertowej PGP S.A. (po poprawieniu przez zamawiającego) z wartością zamówienia (z pominięciem zamówień uzupełniających i uwzględnieniem 23 % stawki podatku VAT) wynika, że cena ta stanowi:

•dla części 1 – 72 %,

•dla części 2 – 50 % wartości zamówienia.

Z zestawienia ceny ofertowej PGP S.A. z ceną ofertową Poczty Polskiej S.A. wynika, że cena PGP S.A. stanowi:

•dla części 1 – 86 %,

• dla części 2 – 70 %. ceny Poczty Polskiej S.A.

O ile skład orzekający Izby podziela co do zasady pogląd odwołującego, że podstawowym punktem odniesienia przy ustaleniu zaoferowanej ceny pod kątem jej rażąco niskiego poziomu jest wartość szacunkowa zamówienia ustalona przez zamawiającego, powiększona o właściwą stawkę podatku VAT, a także że kolejnym punktem odniesienia są ceny ofertowe pozostałych wykonawców, o tyle skład orzekający Izby nie podziela stanowiska, że w przedmiotowym postępowaniu są one miarodajne.

Po pierwsze, wskazać należy, że zamawiający – co oświadczył na rozprawie – ustalając wartość szacunkową zamówienia odwołał się do „sposobu historycznego” szacowania, tj. oparł się na usługach wcześnie świadczonych, zaznaczają c przy tym, że do tej pory usługi te świadczone były wyłącznie przez Pocztę Polską S.A. (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – taka też podstawa została wskazana w pkt 2 Protokołu). Oznacza to, że zamawiający szacował wartość zamówienia, opierając się na cenach jednego z dwóch wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, tj. cenach Poczty Polskiej.

Po drugie, wskazać należy odmienność przydatności odwoływania się do cen ofertowych innych wykonawców w sytuacji, gdy w postępowaniu złożono jedynie dwie oferty od sytuacji, gdy w postępowaniu złożono wiele ofert (trzy i więcej). Złożenie w postępowaniu jedynie dwóch ofert o odbiegających od siebie wartościach nie pozwala wprost na stwierdzenie, że jedna z nich jest prawidłowa, druga zaś automatycznie wymaga zbadania pod kątem zaoferowania ceny rażąco niskiej.

Po trzecie, wskazać należy, że dopiero wejściem w życie ustawy z dnia 23 listopada 2013 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. nastąpiło uwolnienie rynku usług pocztowych mające na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE, toteż uznać należy, że obecnie na rynku pocztowym następuje ustalenie rzeczywistego poziomu cen rynkowych na usługi pocztowe.

Jak podniósł przystępujący w piśmie z dnia 11 grudnia 2013 r. „niniejsze  postępowanie jest pierwszym konkurencyjnym postępowaniem na obsługę sądownictwa i prokuratur w zakresie usług pocztowych” (odwołujący tego nie kwestionował).

Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby stanął na stanowisku, że porównanie ceny ofertowej PGP S.A. do wartości  szacunkowej zamówienia (powiększonej o wartość obliczonego podatku VAT wg stawki 23 %) jest nie miarodajne dla powstania obowiązku jej badania pod kątem jej rażąco niskiego charakteru, ponieważ wartość szacunkowa  zamówienia została w istocie ustalona w oparciu o wcześniejszą politykę (przy braku uwolnienia rynku usług pocztowych) cenową podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie, tj. Poczty Polskiej S.A.

Skład orzekający Izby stanął także na stanowisku, że porównanie ceny ofertowej PGP S.A. do ceny ofertowej Poczty Polskiej S.A. jest niemiarodajne dla powstania obowiązku jej badania pod kątem jej rażąco niskiego charakteru, ponieważ– wobec niedawnego uwolnienia rynku usług pocztowych i obecnego ustalania poziomu cen usług  pocztowych w szczególności w segmencie usług dla sądownictwa i prokuratur – cena ofertowa Poczty Polskiej nie może zostać uznana za cenę, która odzwierciedla poziom rynkowy usług pocztowych.

Potwierdzeniem obecnego ustalania cen rynkowych na usługi pocztowe, w którym Polska Poczta S.A. uczestniczy, są także ceny przez nią zaoferowane w postępowaniu prowadzonym przez PGNiG, w którym Poczta Polska S.A. zaoferowała ceny niższe od cen wynikających z jej cennika nawet o 55 % (zestawienie tabelaryczne ujęte w piśmie Przystępującego z dnia 11 grudnia 2013 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę skład orzekający Izby uznał, że w niniejszym stanie faktycznym braku było podstaw do wezwania wykonawcy PGP S.A. do złożenie wyjaśnień w trybie art.90ust.1 pzp.

4/ W zakresie zarzuty czwartego :

Kluczową kwestią jest rozstrzygnięcie charakteru informacji zastrzeżonych w znajdującym się na stronie 102 oferty PGP S.A. o świadczeniu.

W ocenie składu orzekającego Izby informacje te, jak i informacje zawarte w wyjaśnieniach PGP S.A. z dnia 20 listopada 2013 r. stanowią, w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, inne informacje posiadające dla tego przedsiębiorcy wartość gospodarczą ,ponieważ są to informacje dotyczące organizacji przez PGP S.A. świadczenia usług pocztowych dedykowanej temu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na względzie fakt (na co wskazywał przystępujący PGP S.A.), że przedmiotowe postępowanie jest pierwszym konkurencyjnym postępowaniem na obsługę polskiego sądownictwa i prokuratur w zakresie usług pocztowych oraz skalę tego postępowania (znajdującą odzwierciedlenie w cenach ofertowych) ochrona informacji dotyczących organizacji świadczenia usług w ramach tego postępowania jest tym bardziej uzasadniona.

Z charakteru informacji zawartych w treści oświadczenia (zobowiązania) wynika również, że nie mają one waloru informacji powszechnie dostępnych. Sposób zabezpieczenia informacji w ofercie, jak i wyjaśnieniach (wyraźne zastrzeżenie co do poufności dokumentów zawierających informacje) wskazuje, że PGP S.A. podjął właściwe i wystarczające kroki w celu zachowania tych informacji w poufności.

Biorąc powyższe pod uwagę skład orzekający Izby nie znalazł podstaw do uznania, że w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniały przesłanki do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa przez PGP S.A. informacji zawartych w oświadczeniu – zobowiązaniu do oddania do dyspozycji zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Uwagi :

 Moje wątpliwości, mimo przekonywującej argumentacji KIO, budzi brak zasadności wystąpienia z wnioskiem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny przy odstępstwie  50% od wartości szacunkowej. Moim skromnym zdaniem taka rozbieżność może budzić wątpliwości. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 90ust.1 pzp Postępowanie wyjaśniające jest obligatoryjne, tzn. zamawiający w przypadku stwierdzenia, iż wśród złożonych ofert są takie, których cena może być rażąco niska, zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Przepis ma zapobiegać wybieraniu ofert, które nie dają pewności, że zamówienie zostanie wykonane i to bez uszczerbku dla jego jakości. Wobec uwolnienia rynku tym bardziej wydaje się zasadne aby poznać sposób kalkulacji cenowej Wykonawcy, który „wchodzi na rynek” w tak szerokim zakresie, a rynek ten był kształtowany do tej pory przez jeden podmiot.

Wyobraźmy sobie sytuacje, iż kilka razy z rzędu wygrywa PGP s.a., wartość szacunkowa kolejnego postępowania zostanie ustalona w oparciu o wartość  oferty PGP, w postępowaniu ofertę złoży tylko dwóch wykonawców  PGP i Poczta Polska o 50% tańszą niż wartość szacunkowa.

Czy jeżeli taka sytuacja powtórzy się kilka lat po  uwolnieniu rynku nadal nie będzie zasadne zbadanie kalkulacji cenowej pomimo takich rozbieżności?

Facebooktwitter