Prawo do odwołania gdy cena przekracza budżet

Wykonawcy mogą mieć wątpliwości czy przysługuje im prawo wniesienia odwołania do KIO jeżeli ich oferta przekracza kwotą jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W takim wypadku muszą  się bowiem liczyć z unieważnieniem umowy na podstawie art. 93ust.1pkt.4 ustawy pzp.

Przedmiotowa kwestia przedstawia się w obowiązujących przepisach oraz orzecznictwie następująco:

 Ustawa o zamówieniach publicznych

Zgodnie z dnia art. 179 ustawy pzp Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli :
  • ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
  • poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Stanowisko KIO

  •  Przez szkodę należy rozumieć uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy jakiego doznaje lub dozna poszkodowany wykonawca w wyniku określonego działania lub zaniechania Zamawiającego.
  • Wykazanie szkody z art. 170 ustawy pzp jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest możliwe rozstrzygnięcie postępowania  w interesie i na korzyść odwołującego .
  • Szkoda może mieć charakter hipotetyczny.

KIO z 22.07.2017r.KIO 1447/17- / por. KIO z 20.04.2015r.KIO 694/15, KIO z 1.07.2015r. KIO 1283/15/

  • Wykonawca , który złożył ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ma również interes w złożeniu odwołania.

KIO z 3.06.2015r.KIO 1025/15

  • Wykonawca ma prawo domagać się przeprowadzenia czynności oceny złożonych ofert jak i samego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą. Ewentualne unieważnienie postępowania byłoby czynnością następczą po wyborze najkorzystniejszej oferty i podlegałoby kontroli przez wykonawców w ramach środków ochrony prawnej.
  • Cena oferty odwołującego jest wyższa niż kwota, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie powoduje to jednak braku ziszczenia się przesłanki szkody, która zgodnie z art. 179 pzp  może mieć charakter hipotetyczny. Możliwość poniesienia szkody przez odwołującego wyraża się w utracie możliwości wybrania jego oferty i traty ekspektatywy uzyskania zamówienia. Przyszłe, ewentualne unieważnienie postępowania nie może skutkować odstąpieniem od badania zarzutów odwołania.

KIO z 8.04.2015r.KIO 616/15

  • Przekroczenie w złożonej ofercie budżetu zarezerwowanego przez zamawiającego nie odbiera prawa wniesienia odwołania, gdyż materialnoprawne przesłanki dopuszczalności wniesienia odwołania winny być oceniane przez pryzmat zarzutów podniesionych w odwołaniu, a nie przekroczenia przez zaoferowaną w ofercie cenę realizacji zamówienia kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na jego sfinansowanie. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż zamawiający może tą kwotę zwiększyć i zapobiec w ten sposób unieważnieniu postępowania.

KIO z 3.01.2017r.KIO 2395/16

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

 W orzeczeniu wydanym w sprawie C-689/13  Trybunał Sprawiedliwości wyraził pogląd ,iż wykonawcy są uprawnieni do wnoszenia środków ochrony prawnej nawet w sytuacji, gdy skutkiem uwzględnienia takiego środka miałoby być unieważnienie postępowania. Trybunał uznał, że wykonawcy mogą się wówczas ubiegać o to zamówienie publiczne w kolejnym postępowaniu, w którym każdy z oferentów mógłby wziąć udział i ten sposób pośrednio otrzymać zamówienie. Istota tego poglądu sprowadza się do utożsamiania zamówienia publicznego z umową na określony przedmiot przy przyjęciu, że uzyskanie tego zamówienia w tym postępowaniu ,którego dotyczy odwołanie, ma charakter wtórny.

Źródła:ww.szukio.pl

Zobacz też: https://www.zamowienia-publiczne.net/mozna-zmniejszyc-budzet-przeznaczony-zamowienie/

Facebooktwitter