Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wszczęte po 1.01.2021r. powinien  spełnić warunki podmiotowe określone w dokumentacji zamówienia a oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane warunki przedmiotowe. W jakim zakresie wymagania uległy zmianie w stosunku do poprzedniego stan prawnego, o tym poniżej.

Przedmiotowe środki dowodowe ( art.7pkt. 20 pzp) to

środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie
kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych jest fakultatywne, wymaga wskazania przedmiotowych środków dowodowych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Można ich żądać w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych:

 • etykiety- można ich żądać w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych,  na warunkach określonych w art. 104  W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności :dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
 • certyfikaty– wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne certyfikaty. Zamawiający akceptuje inne środki dowodowe np. dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
 • inne środki jeśli są niezbędne do przeprowadzenia postępowania

Zasady żądania przedmiotowych środków dowodowych

 • Proporcjonalne i związane z przedmiotem zamówienia (art. 106 ust. 2).
 • Nie mogą ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 106 ust. 3)
 • Składane wraz z ofertą (art. 107 ust. 1).
 • Obowiązek akceptacji równoważnych certyfikatów, o ile potwierdzają zgodność z wymaganiami (art. 106 ust.3) oraz etykiet potwierdzających równoważne wymagania (art. 104 ust. 4) oraz innych równoważnych przedmiotowych środków dowodowych (art. 106 ust. 3).

Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

 • tylko, gdy zostało to przewidziane to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (art. 107 ust. 2).
 • jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne
 • nie ma możliwości uzupełnienia błędnych dokumentów np. gdy złożony dokument potwierdza niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego ( taka oferta podlega odrzuceniu)
 • jednorazowo
 • zakaz uzupełnienia dokumentów: jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe

Dotyczą  spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, w tym wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych określa rozporządzenie wykonawcze.

Żądanie podmiotowych środków dowodowych jest obligatoryjne na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i fakultatywne na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji ( art.124pzp) dot. postępowań powyżej progu unijnego.

Dokumenty składane z ofertą

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. ( art. 125 ust.1 pzp)

W postępowaniu powyżej progu unijnego ww oświadczenie ma postać JEDZ- jednolitego dokumentu europejskiego.

JEDZ składa Wykonawca, każdy z konsorcjantów, podmiot trzeci udostepniający swój  potencjał.

Dokumenty składane na żądanie

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni ( powyżej progu unijnego ) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. ( art. 126pzp)
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia :
 • Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
 • Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne,

Zamawiający nie wzywa do złożenia dokumentów, jeśli :

 • może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 • podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w  art.125.ust.1
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych:
 • Jeżeli wykonawca nie złożył: oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy (art.128 pzp)
 • Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia

Wyjątek:

Zamawiający nie wzywa do  złożenia uzupełnienia, poprawienia jeśli:

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie
 • zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
Facebooktwitter