Sobota znów nie jest wolna

Jak pisałam w poście z 10.07.2015r. UZP wywołało burzę twierdzeniem, iż termin na wniesienie odwołania NIE upływa w wolną sobotę. Pozwoliłam sobie podważyć tą tezę wskazując m. in. na  fakt, iż kwestia terminów wniesienia odwołania jest regulowana dyrektywą odwoławczą a nie dyrektywą klasyczną, która odsyła do spornego rozporządzenia Rady z 1971r. nr 1182/71.

Kierunek ten potwierdziło najnowsze orzecznictwo KIO.

W wyroku z dnia  4.05.2015r. KIO 818/15 Izba stanęła na stanowisku, iż rozporządzenie nr 1182/71 określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów nie obejmuje swoim zakresem terminów dotyczących środków ochrony prawnej . Zdaniem KIO unijne rozporządzenie nie znajduje zastosowania w procedurze odwoławczej. Izba mając świadomość funkcjonowania zasady bezpośredniego skutku prawa europejskiego jako fundamentu prawa wspólnotowego w odniesieniu do rozporządzeń/../ stwierdziła jednak, że rozporządzenie to wyraźnie skierowane jest do organów unijnych tworzących prawo i w odniesieniu do tych podmiotów ma bezpośredni skutek obowiązywania. W dyrektywie klasycznej/ 2004/18/WE/ i sektorowej / 2004/17/WE/ znajdują się odwołania do rozporządzenia z 1971r. Skoro więc ustawodawca europejski tworząc określony akt prawny- dyrektywę- kierowany do państwa członkowskiego celem jego transpozycji do porządku krajowego odsyła do przepisów rozporządzenia, oznacza to , że stosując wytyczne wynikające z tego rozporządzenia,nakazuje państwu członkowskiemu określenie zasad obliczania terminów według określonych w tym rozporządzeniu zasad. W innym przypadku / przy bezpośredniej mocy obowiązującej w odniesieniu  do państw członkowskich  wskazanego rozporządzenia/ takie odesłanie byłoby zbędne. Izba podkreśliła, iż w dyrektywie odwoławczej / 2007/66/WE/ nie ma odniesienia do rozporządzenia.

W postanowieniu  z dnia 13.05.2015r. KIO 910/15 dodatkowo wskazano na konieczność szybkiego rozstrzygania sporów przetargowych i możliwość składania odwołań drogą elektroniczną.

Prezes KIO w postanowieniu z dnia 19.05.2015r. sygn. 916/15 o zwrocie odwołania z powodu niewpłacenia wpisu w terminie również podniósł, iż terminy w dyrektywie odwoławczej określono odmiennie niż w klasycznej czy sektorowej.

Niemniej wskazana wyżej zasada , iż termin na wniesienie odwołania upływa w sobotę nie będzie miała zastosowania, gdy sobota jest jednocześnie dniem ustawowo wolnym od pracy co miało miejsce np. 15.08.2015r.

Zobacz też: Kiedy upływa termin na wniesienie odwołania

 

Facebooktwitter