Stosuje się nowe PZP – wyrok KIO

W obawie przed stosowaniem nowym przepisów prawa zamówień publicznych od 1.01.2021r. Zamawiający przekazywali  ogłoszenie o zamówieniu  do 31.12.2020r. a samo ogłoszenie ukazywało się już w Nowym Roku 2021r. Samo przekazanie ogłoszenia o zamówieniu nie wystarczy do stosowania dotychczasowych przepisów.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12.02.2021r.  KIO 185/21 przesądziła, iż o stosowaniu nowego prawa zamówień publicznych decyduje data publikacji ogłoszenia o zamówieniu a nie data jego przekazania. 

To oznacza konieczność modyfikacji dokumentacji przetargowej  poprzez dostosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów pzp. 

Zdaniem KIO wobec niekompletności uregulować przepisów przejściowych i zmiany przepisów ustawowych oraz mając na względzie prawo unijne najwłaściwsze wydaje się przyjęcia założenia, że postępowanie należy prowadzić z zastosowaniem regulacji obowiązujących w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówienia. Skład orzekający nie zgodził się z argumentację, iż przetarg w ogóle nie został wszczęty, gdyż wówczas nie byłoby możliwe wniesienie odwołania. Postępowanie jest prowadzone i może być kontynuowane na podstawie nowych przepisów.

Wcześniej UZP wydał opinię, w której dopuścił możliwość stosowania dotychczasowych przepisów pzp , jeżeli Zamawiający opublikuje ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego przed końcem minionego roku.

W ustnych motywach wyroku KIO zwróciła uwagę, że prawo unijne nie pozwala, aby publikacja ogłoszenia w kraju nastąpiła przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Facebooktwitter