Tajemnica przedsiębiorstwa – zmiana definicji

Poczynając od 4.09.2018r. weszła w życie ustawa z dnia 5.07.2018r. O zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz.1637) transportująca do prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.06.2016r.W sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i  ujawnianiem.  Skutkiem nowelizacji są zmiany m.in. w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Ma to znaczenie przy zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dotychczasowa definicja- art. 11 ust.4 u.z.n.k.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Obecna definicja- art. 11ust.2 ustawy o u.z.n.k.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Skuteczne zobowiązanie zamawiającego do nieujawniania określonych informacji wymaga nie tylko zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane, lecz także jednoczesnego wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.  W tym celu należy przedstawić np. wewnętrzne procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie, przykłady umów z kontrahentami potwierdzające ochronę poufności itp.

Zauważalną zmianą w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa jest możliwość uznania za taką tajemnice informacji, które występują  ” w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów”. Dyrektywa 2016/943/UE posługuje się sformułowaniem ” w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów”. ( art. 2 pkt. 1 dyrektywy). 

Jak wynika z uzasadnienia ustawy nowelizującej pojęcia : “zestaw” oraz “zbiór”  oznaczają pewien “zespół informacji wyłączony z całości”. To jednak nie odpowiada innym wersjom językowym dyrektywy, które posługują się dwoma różnymi kryteriami a nie jednym opisanym za pomocą dwóch synonimicznych określeń. Użyte w nich wyrażenia należy tłumaczyć jako zbiór  znaczeniu zespołu informacji wyłączonych z całości oraz zestawienie w znaczeniu wzajemnego układu tych informacji względem siebie.

Właściwa interpretacja ma znaczenie dla oceny zasadności zastrzegania całości dokumentów z powołaniem się na ich ” nierozerwalny związek w kontekście ich szczególnego zestawienia czy zbioru”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31.08.2012 Ca 3061/11

por. wyrok Sądu najwyższego z 22.02.2007 VCSK 444/2006

Nawet w sytuacji, gdy informacje dotyczące poszczególnych elementów urządzanie są jawne, nie decyduje to o odebraniu przymiotu poufności całemu zespołowi wiadomości o produkcie.

Wyrok KIO z 13.12.2017r. KIO 2421/17

Jakkolwiek pojedyncze informacje o parametrach technicznych nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ale zbiór pojedynczych parametrów już może stanowić informację stanowiącą tajemnicę.

Badając słuszność zastrzegania jawności części oferty należy badać, czy i  w jakim stopniu z jednostkowych informacji na temat oferowanego rozwiązania pozostali uczestnicy mogą wywieść, jaki rodzaj zastrzeganego rozwiązania technicznego jest oferowany, przy założeniu, że samo rozwiązanie kwalifikuje się do uznania go za know-how wykonawcy.

Zastrzeżenie  informacji  stanowiących kryterium oceny ofert- co do zasady  jest dopuszczalne. Jednakże samo powoływanie się przy utajnianiu informacji na “przewagę konkurencyjną osiąganą dzięki parametrom ocennym może okazać się niewystarczające. To tak jakby utajnić wyniku mistrzów sportu, ponieważ konkurencja będzie chciała osiągnąć ten sam wynik. Kluczowe może okazać się wykazanie przez wykonawcę szerszego kontekstu funkcjonowania tych informacji.

Wyrok KIO z 5.01.2018. KIO 2652/17

 Umiejętność doboru sprzętu odpowiadającego wymaganiom zamawiającego nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wyjątek– gdy zbiór poszczególnych produktów stanowi autorską, unikalną koncepcję realizacji zamówienia , której nie można wykorzystać np. w innym projekcie, czy wymagające ochrony know- how wykonawcy.

Facebooktwitter