Umowy o zamówienie publiczne według nowej ustawy pzp

Nowa ustawa pzp obowiązująca od stycznia 2021 przewiduje nowe obligatoryjne zapisy umów, które lepiej zabezpieczają interes Wykonawcy.  Najbardziej oczekiwaną zmianą jest chyba obligatoryjan waloryzajca umów na roboty budowlane i usługi, trwających ponad 12 m-cy w przypadku zmiany cen materiałów lub koszów związanych z realizacją przetargu. Warto już teraz się zapoznać sie z czekającymi nas zmianami. Poniżej szczegóły:

 Obligatoryjne elementy każdej umowy o zamówienie publiczne

W umowie o zamówienie publiczne Zamawiający będzie musiał :

 • okreslić planowy termin zakończenia umowy lub poszczególnych części w dniach,tygodniach, miesiącach, latach. Podanie daty zakończenia umowy poprzez wskazanie konkretnej daty ma być dopuszcalne tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • określić warunki zapłaty wynagrodzenia
 • określić maksymalną wysokość kar umownych ( zapis tej jest słuszny, gdyż zapobiega naliczaniu kar umownych za opóźnienie w nieskończoność)
 • określić wysokośc kar umownych w przypadku braku zapłaty zwaloryzowanego  wynagrodzenia podwykonawcy( zapis kontrowersyjny szczególnie w świetle zapytania do Sądu Najwyższego  “Czy dopuszaczalne jest zastrzeżenie kary umownej za brak zapłaty podwykonawcy, skoro zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna powinna być zastrzegana na wypadek niespełnienia świadczenia niepieniężnego”)
 • określić możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu lub wysokości składek na te ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

Projekt ustawy pzp utrzymuje:

 • konieczność zamieszczania przez Zamawiającego w umowach o roboty budowlane szeregu obowiązków w przypadku zatrudniania podwykonawców.
 • postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia w umowach na roboty budowlane lub usługi oraz kontroli spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawc wymagań dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Waloryzacja umowy

Nowością są obligatoryjne postanowienia umowne dotyczące  zmiany  wynagrodzenia umownego  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia , gdy przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi na okres ponad 12 m-cy.

W umowie trzeba określić:

 • poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
 • sposób ustalenia zmiany  wynagrodzenia  w odniesieniu do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów  w szczególności ogłaszanego przez GUS lub poprzez wskazanie innej podstawy ( np. wykaz rodzajów materiałów lub kosztów)
 • sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, określenie okresów , w których może następować zmiana wynagrodzenia
 • maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w drodze waloryzacji

 Co ważne nowa ustawa pzp wprowadza również możliwość  zmiany wynagrodzenia umownego, gdy umowa zostaje zawarta po upływie 180 dni od dnia składania ofert. Wówczas oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a cena nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez wykonawcę.

  Przez zmiaę cen lub kosztów rozumie się zmianę cen odpowiednio  zarówno w górę jak i w dół względem cen/ kosztów przyjętych w ofercie.

Skutek wobec podwykonawców

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione będzie miał obowiązek zmienić wynagrodzenia w stosunku do podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów/ kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli umowa na roboty budowlane lub usługi zawarto na ponad 12 mc-y

Wprowadzenie  zmian wynagrodzenia według powyższych zasad w stosunku do innych umów niż umowa roboty budowlane/ usługi zawarte na ponad 12 m-cy  będzie fakultatywne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitter