Usługi niepriorytetowe- utrudnienia po zmianach

Według  ostatniej planowanej nowelizacji prawa zamówień publicznych o której pisałam w poście „Istotne zmiany prawa zamówień publicznych”  doszło do uchylenia art. 5 ust. 1a. Dodano również  art. 5a w brzmieniu:

1. Gdy wartość zamówienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może udzielić zamówienia po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 2–4.

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności:

1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;

2) opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;

3) kryteria oceny ofert.

4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.”;

Jaki to ma skutek? Jeśli wartość zamówienia osiągnie próg unijny to zawsze trzeba będzie zastosować zwykłą procedurę udzielenie zamówienia. Zamówienia z wolnej ręki będzie można udzielić tylko po spełnieniu przesłanek określonych  w art. 67 ustawy. Zniknie możliwość wszczęcia negocjacji bez ogłoszenia oraz z wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach niż określone w art. 62 ust.1 lub art.67ust.1 w szczególności, jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

1/ naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków,

b/ naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

c/ poniesieniem straty w mieniu publicznym

d/ uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań

Przy wydatkowaniu środków unijnych zniknie zatem  możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki z uwagi na ryzyko utraty dofinansowania.

Podczas prac w senacie ta kwestia  nie została zauważona. Czy ustawodawca się zreflektuje?

Facebooktwitter