Zamówienia do mediacji- zmiana od 1.01.2016r.

Spory pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą to zjawisko powszechne i naturalne. Zamawiający dość  niechętnie skłonni są negocjować zasłaniając się dyscypliną finansów publicznych. Tak naprawdę zawarcie ugody  w zamówieniach publicznych na etapie realizacji umowy jest dopuszczalne i nie ma co się obawiać. Ugoda zawarta  przed mediatorem zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej.  Zawarcie ugody w zamówieniach publicznych w drodze mediacji oznacza szybkie zażegnanie sporu co przekłada się na dalszą sprawną realizację zadań publicznych .

Poniżej przedstawiam krótkie porównanie  postępowania sądowego, arbitrażowego, mediacji. Wybór nasuwa się sam.

Postępowanie sądowe:

Koszty: bardzo wysokie, cas trwania :od kilku miesięcy do kilku lat,  zależy od sędziego, ok. 5 miesięcy, postępowania dowodowe : duży formalizm, poufność :brak  ,komunikacja: brak, sposób działania: wymiana pism, konfrontacja,analiza historii, wynik postępowania :wygrany/przegrany , kontrola :pełnomocnicy, forma rozstrzygnięcia :wyrok

Arbitraż:

Koszty:wysokie, czas trwania postępowania : zależy od arbitra , do 2 m-cy , postępowania dowodowe-formalizm ,  poufność: pełna,  komunikacja: ograniczona, sposób działania:wymiana pism ,wynik postępowania: wygrany/przegrany, kontrola: pełnomocnicy,  forma rozstrzygnięcia: wyrok

Mediacja:

Koszty niskie,Czas trwania: zależy od stron, postępowanie dowodowe: elastyczne procedury, poufność:pełna ,Komunikacja:pełna,  Sposób działania : współpraca stron,  wynik postępowania: wygrany/wygrany,   kontrola: strony/pełnomocnicy,  forma rozstrzygnięcia :ugoda

Poruszam temat mediacji w zamówieniach publicznych, gdyż uchwalona 10.09.2015r. przez Sejm ustawa dotycząca wsparcia polubownych metod rozwiązywania sporów czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie 1.01.2016r.

Główne założenia ustawy:

1/ Wprowadzenie obowiązku poinformowania w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich braku.

2/ Sąd będzie nakłaniał strony do mediacji w każdym stanie postępowania a także pouczał o możliwości ugodowego załatwienia sporu, w szczególności w drodze mediacji.

3/ Sąd ma możliwość nakazania stronom udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów przed wyznaczeniem pierwszego posiedzenia przeznaczonego na rozprawę. Spotkanie może prowadzić sędzia, referendarz sądowy, mediator, asystent sędziego lub urzędnik sądowy.

4/ Obowiązek analizowania przez sędziego potencjału mediacyjnego sprawy, przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy. W tym celu strony mogą zostać wezwane na posiedzenie niejawne.

5/ Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne lub posiedzenie niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa w sądzie strony przeciwnej.

6/ Mediator będzie miał prawo zapoznać się z aktami sprawy, chyba że co najmniej jedna ze stron w terminie tygodnia od ogłoszenia lub otrzymania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji złoży oświadczenie o braku zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

7/ Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron przy formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

8/ Kierując sprawę do mediacji sąd przekazuje mediatorowi dane kontaktowe stron lub pełnomocników, w szczególności numery telefonu i adresy poczty elektronicznej.

9/ Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, a także więcej niż jeden raz w toku postępowania

10/ Możliwość skierowania stron do mediacji w postępowaniu nakazowym, po skutecznym wniesieniu zarzutów.

11/Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

12/ Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.

13/ Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę stałych mediatorów.

14/ Po zawarciu ugody z mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, gdy strona wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody .

15/ Pojawia się możliwość zaliczenia kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych – wydatków.
Nowelizacja umożliwi zwolnienie strony od kosztów mediacji w całości lub w części, a także wypłatę wynagrodzenia mediatorowi w toku postępowania tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (analogicznie jak przy wynagrodzeniu biegłego). Umożliwi to skorzystanie z mediacji ze skierowania sądu osobom i innym podmiotom kwalifikującym się do zwolnienia od kosztów sądowych.

16/ Zwolnienie od opłaty sądowej wniosków o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku mediacji pozasądowej.

17/ Zwrot całości opłaty sądowej od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli sprawa zakończyła się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy.

18/ Zwrot ¾ opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy .

19/ Zwrot 1/2 opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy.
Również połowę opłaty zwraca się od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej./ nie przed mediatorem/

20/ Podwyższenie opłaty stałej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej -przyczyni się do ograniczenia nadużywania tej instytucji jako instrumentu przerywającego bieg terminu przedawnienia.

21/ Obciążenie kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy – strony, która w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji.

22/ Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika sąd weźmie pod uwagę czynności podjęte przez pełnomocnika w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu .

23/ Proponuje się, aby kwoty ustalone z tytułu odszkodowań i kar umownych w wyniku zawartej pomiędzy stronami ugody sądowej, zawartej przed mediatorem oraz pozasądowej stanowiły koszt uzyskania przychodu.

24/ Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu pozwalającego na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawarciem ugody sądowej, zawartej przed mediatorem oraz pozasądowej, a także wynagrodzenia mediatora w sposób adekwatny do możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków sądowych.

25/ Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu pozwalającego na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawarciem ugody sądowej, zawartej przed mediatorem oraz pozasądowej, a także wynagrodzenia mediatora w sposób adekwatny do możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków sądowych.

Warto przygotować się  do zmiany myślenia i otworzyć się na polubowne formy rozwiązywania konfliktów w zamówieniach publicznych.

 

Zobacz też:

https://www.zamowienia-publiczne.net/jak-uchylic-sie-od-wykluczenia-wykonawcy-na-podstawie-art-24ut-1pkt-1-pzp/

https://www.zamowienia-publiczne.net/masz-spor-postaw-na-mediacje/

Facebooktwitter