Zasady udzielania zamówień publicznych w nowej ustawie pzp

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zasady udzielenia zamówień publicznych? Czy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego uległy one znaczącej zmianie?

Procedurą udzielenia zamówienia publicznego żądzą następujące zasady:

Zasada uczciwej konkurencji ( art. 16)

Zasada przejrzystości ( art. 16)

Zasada proporcjonalności  ( art.16)

Zasady efektywności ekonomicznej  ( art. 17 ust.1i2) ( nowość)

Zamawiający udziela zamówienia :

  • w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w  ramach środków ,które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
  • w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia ( w tym efektów społecznych, środowiskowych, gospodarczych) o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania  w danym zamówieniu w stosunku do poniesionych nakładów

Zasada legalności ( art. 17ust.2)

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy

Zasada bezstronności i obiektywizmu ( art.17ust.3, art.56)

Czynności związane  przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienie wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Osoby działające po stronie Zamawiającego ( kierownik  Zamawiającego, członek komisji przetargowej, osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowanie lub mogąca wpłynąć na wynik postępowania lub udzielająca zamówienia) podlegają wykluczeniu :

  • w przypadku konfliktu interesów 
  • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zasada jawności ( art.18)

Co do zasady postępowanie jest jawne. Zamawiający może ograniczyć jawność w przypadkach określonych w ustawie.

Zamawiający nie może ujawnić informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zamawiający może zastrzec poufność co do informacji przekazywanych w toku postępowania.

Ochrona danych osobowych, interes publiczny: Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, wysokości wynagrodzenia w przypadku zamówienia z wolnej ręki, ze względu na możliwość świadczenia przez jednego Wykonawcę- jeżeli jest to uzasadnione ochrona prywatności ,interesem publicznym

Zamawiający udostępnia dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej.
Zamawiający może realizować obowiązki informacyjne określone w RODO poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

Otwarcie ofert – nowością  jest rezygnacja  z publicznego otwarcia ofert. Niemniej Zamawiający ma obowiązek zadbać o brak możliwości zapoznania się z zwartością ofert przed terminem ich otwarcia.

Zasada pisemności (art.20)

Zgodnie z definicją  określoną w art. 7pkt.16  przez pisemność – należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków  pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zasada współdziałania  przy wykonywaniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego ( art.431 pzp, art.354 kodeksu cywilnego)

W nowej ustawie nie ma już zasady przetargowego udzielania zamówień publicznych. Chodzi o szersze wykorzystanie procedur negocjacyjnych z ogłoszeniem.

Facebooktwitter