Zaświadczenie KRK – kilka praktycznych wskazówek jak uchronić się przed wykluczeniem

W praktyce oferta do przetargu przygotowywana jest „ za pięć dwunasta” i dopiero po złożeniu oferty na wezwanie Zamawiającego okazuje się, iż brak w ofercie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, albo dokument ten zawiera różne „błędy”.

Jak uchronić się przed wykluczeniem z postępowania? Wystarczy przestrzegać kilka użytecznych zasad:

1/ Wykonawco – nigdy nie zapominaj o uzyskaniu aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego oraz w stosunku do osoby fizycznej, wspólnika spółki jawnej, partnera / członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, urzędującego członka zarządu spółki z o.o. spółki akcyjnej – na a co najmniej 6 miesięcy przed terminem składania ofert w przetargu w których zamierzasz uczestniczyć.

Uzupełnienie dokumentu krk możliwe jest praktycznie tylko w przypadku gdy Wykonawca posiada aktualny dokument ale zapomniał go dołączyć. Na udanie się do Krajowego Rejestru Karnego po terminie składania ofert jest już za późno./ Wyrok KIO z dnia 15.06.2012r. KIO 1111/12/ Z prostego powodu – informacja z krk wystawiona w danym dniu nie potwierdza stanu za okres wcześniejszy. Zatem zaświadczenia KRK wystawione po terminie składania ofert nie przesądza o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w terminie składania ofert.

Takie stanowisko znajduje swoje uzasadnienia np. w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 29.03.2013r. XXIII Ga 683/13. Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie przepis art. 26 ust. 3 ustawy pzp wymaga, aby dokument złożony na wezwanie Zamawiającego potwierdzał spełnienie warunku na dzień składania ofert . Zgodnie z art. 14 ustawy o KRK dane osobowe podlegają usunięciu z rejestru w przypadku zatarcia skazania. Również w przypadku zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami , wydane zaświadczenie potwierdza stan faktyczny i prawny istniejący w dniu wydania zaświadczenia, co wynika z Ordynacji podatkowej. Zatem informacja z KRK nie jest jedynym dokumentem stwierdzającym stan w dniu wydania dokumentu.

2/ Wskazanie w zapytaniu do Krajowego Rejestru Karnego błędnej podstawy prawnej udzielenia informacji nie stanowi podstawy do wykluczenia z postępowania.

 Rozporządzenie wykonawcze „ W sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający……” daje Zamawiającemu możliwość żądania przedłożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art.24ust.1pkt.4-8  ustawy, w zakresie określonym w art.24ust.1pkt.9 ustawy, a także w zakresie określonym w  art.24ust.1 pkt.10i 11 ustawy.

Zdarza się, iż Wykonawca złoży zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru na podstawie art. 24ust.1 pkt. 4-8 zapominając o art. 24ust.1pkt. 10 i 11 rozporządzenia. Samo wskazanie w zapytaniu art. 24ust.1 pkt.4-8 ustawy pzp nie niesie konsekwencji uznania zapytania za błędne i niepotwierdzające braku skazania również za przestępstwa z art. 24ust.1 pkt. 10 i 11 skoro zapytanie wskazuje, że przedmiotem są dane pełne. Krajowa Izba Odwoławcza uznała w wyroku z 10.02.2014r. KIO 142/14/, że informacja z KRK dotyczy pełnego zakresu danych z rejestru. Adnotacja „NIE FIGURUJE” oznacza, że zachodzi sytuacja opisana w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, tj. osoba, której dotyczy zapytanie, nie figuruje w tym rejestrze. / por. wyrok KIO z 22.11.2012r. KIO 2492/12, wyrok z 2.09.2012r. KIO 2025/13, wyrok KIO z 2.09.2013. KIO 2040/13/

Zdaniem Izby z mocy art. 26 ust, 2a Pzp, to wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Jeśli jednak zamawiający uznaje, że wykonawca podlega wykluczeniu i dokonuje czynności wykluczenia, w postępowaniu odwoławczym winien udowodnić, że wymagania wynikające z przepisów prawa nie zostały wykazane przez wykonawcę (art. 6 k.c., art. 191 ust. 1 pzp). Same wątpliwości zamawiającego co do treści dokumentu – informacji z KRK – nie uzasadniają czynności wykluczenia, zwłaszcza, że odwołujący złożył oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania, a prawdziwość oświadczenia nie była kwestionowana.

3/ Podobnie można potraktować przypadek, w którym na druku o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym – art. 24ust.1 pkt. 9 ustawy pzp, Wykonawca wpisuje podstawę prawną art.24 ust.1 pkt. 4-8 i 10,11 ustawy pzp.

Zgodnie z ustawą o krajowym rejestrze karnym/ tj.z dnia 7 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 654) na wniosek każdej osoby, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na wniosek każdego podmiotu zbiorowego – udostępnia się informacje o treści wszystkich zapisów dotyczących danej osoby lub podmiotu zbiorowego./ art.7 ustawy o krk/

W systemie teleinformatycznym odnotowuje się m.in. daty wprowadzenia pierwszych i kolejnych danych do systemu, informacje które dane osobowe lub dane o podmiocie zbiorowym zostały wprowadzone do Rejestru, źródło danych, informacje komu, kiedy, w jakim zakresie i przez kogo zostały udostępnione dane zgromadzone w Rejestrze./§10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danychsoobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru z dnia 16.05.2012r.  /Dz. U.z 2012 r.poz. 564/.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym powinno zawierać m.in. określenie rodzaju i zakresu danych o osobie/ podmiocie zbiorowym które mają być przedmiotem informacji;, wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie- art. 19ust.2 i ust.2a ustawy o krk.

Informacja o osobie/ podmiocie zbiorowym sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera m.in.dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba/ podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze.- art. 20 ust.1 ustawy o krk.

Zatem stwierdzenie „Nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK” przesądza o braku karalności w ogólności, jeżeli wniosek nie zawiera ograniczenia do określonego rodzaju i zakresu żądanej informacji.

4/ Jeżeli w danym państwie (innym niż RP) przepisy karne nie definiują katalogu przestępstw, który byłby zgodny (a co najmniej zbliżony) do katalogu przestępstw określonych w art.24ust.1 pkt.4-8 oraz 10 i11 ustawy pzp, to wykonawca, który podlega przepisom takiego kraju winien jest złożyć, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24ust.1 ustawy pzp, oświadczenie złożone przed właściwym organem lub notariuszem. Oświadczenie takie, jako jedyne wiarygodne źródło informacji umożliwia bowiem właściwą weryfikację wykonawcy w pełnym zakresie, określonym przepisami art.24ust.1pkt.4-8 oraz 10 i11 ustawy pzp. / Wyrok KIO z dnia 3.03.2014r. KIO 202/14/

Facebooktwitter