Elektronizacja zamówień publicznych -krok III

Mając już wiedzę z poprzednich “Kroków” o podstawowych zasadach, na jakich ma przebiegać elektroniczna komunikacja pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą , przejściowym postępowaniu w okresie do 18.10.2018r. pozostał do omówienia ostatni etap – pełnej elektronizacji pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami po 18.10.2018r.

Składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenie na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odbywać  się będzie  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej / pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 Zamawiający może tworzyć katalogi celem organizacji informacji zawartych w ofercie lub dołączyć taki katalog do oferty.

Zamawiający wskazuje niezbędne informacje dot. formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dot. katalogu elektronicznego.

Przykładowe zapisy:

 • niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej
 • stały dostęp do internetu o gwarantowanej przepustowości min. 512kb.s
 • komputer klasy PC lub MAC : pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ,
 • MS Windows 7 lub Mac Os x 10 4. Linux lub nowsze wersje,
 • Internet Explorer 10 0. , Mozilla itp.,
 • Acrobat Reader

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Interoperacyjność:

 Zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z Wykonawcą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne

były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu , przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania

Rodzaje Interoperacyjności:

 • organizacyjna
 • semantyczna
 • technologiczna

 Obwieszczenie PRM z 9.11.2017w. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Platforma E-Zamówienia

Bazą systemu będzie Centralne Repozytorium Danych, z którego będą wymieniać dane:

 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • TED za pomocą e Sender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania zaszyfrowanych ofert
 • Moduł aukcji i licytacji elektronicznej
 • Moduł monitorowania i analiz

Wykonawca otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Zaszyfrowane oferty są gromadzone w centralnej platformie.  Po upływie terminu składania ofert są one przekazywane do Zamawiającego wraz z prywatnym kluczem do otwarcia ofert.

Wykonawcy będą mogli złożyć ofertę przez dowolny portal : własny, innego zamawiającego, komercyjny.

Funkcje Platformy E Zamówienia”

 • przechowywanie danych, w zakresie potrzebnym do sprawozdawczości rocznej
 • wygenerowanie wymaganej sprawozdawczości ad hoc
 • nie są przechowywane: dokumenty elektroniczne, skany dokumentów
 • przeprowadzenie kompletnego postępowania poprzez centralną platformę nie jest możliwe

Portal e usługi

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie wyjaśnień, zapytań do SIWZ oraz treści SIWZ  odbywać się będzie na portalu e -usługi / dowolny portal, w tym system EZD/

Portale będą wspierać poszczególne etapy procesu postępowania  od momentu przygotowania ogłoszenia o zamówienia do podpisania umowy z wyłonionym oferentem i publikacji ogłoszenia o udzielonym zamówieniu.

 

Na dzień dzisiejszy został wybrany wykonawca- firma Enterprise Services Polska sp. z o.o. która ma zrealizować zamówienie „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu” w ramach postępowania prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie Urzędu Zamówień Publicznych.

Pomimo dwumiesięcznego opóźnienia trzeba mieć nadzieję, że zdążą na czas. Ale czy to zadziała?

Krok I

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-3-krokach/

Krok II

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-krok-ii/

Facebooktwitter