Elektronizacja zamówień publicznych – krok II

W poprzednim poście ” Elektronizacja zamówień publicznych w 3 krokach” przedstawiłam podstawowe informacje jakie będą potrzebne do elektronicznego komunikowania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  Poniżej przedstawię jak radzić sobie w okresie od 18.04.-18.10.2018r. szczególnie w zakresie składanie elektronicznego JEDZ w postępowaniach unijnych.

Przepisy przejściowe:

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.,:

 • oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się – zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:

 • komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi;

Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający , wszczętych od  12.07.2017r.do 17.10.2018r.stosuje się rozporządzenie PRM z 27.017r.  sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych /Dz.U. z 2017r.poz.1320/ tylko w zakresie przepisów dot. JEDZ.

Jak składać JEDZ?

1.Zgodnie z odnośnikiem  9 i 15 rozporządzenia wykonawczego  KE:

Jeżeli oferta i towarzyszący jej JEDZ są przesyłane za pomocą wiadomości e-mail , opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym to dodatkowy podpis na JEDZ nie jest konieczny

Stosowanie podpisu elektronicznego na JEDZ nie jest również konieczne, jeżeli dokument ten jest zintegrowany z platformą elektroniczną zamówień elektronicznych a do korzystania z tej platformy wymagane jest uwierzytelnienie elektroniczne

JEDZ może przybrać formę pliku pdf, który można przesłać drogą elektroniczną jako załącznik.

Aby móc ponownie wykorzystać zapisane informacje JEDZ powinien być zapisany w odpowiednim formacie elektronicznym /xml/

 2. Według rekomendacji UZP:

Jeżeli oferta ma postać pisemną to można przesłać JEDZ za pośrednictwem poczty elektronicznej , podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym ,zaszyfrowany,przed terminem składania ofert.

Minimalne wymagania SIWZ:

 • Adres poczty elektronicznej do złożenia JEDZ,
 • Dopuszczalne formaty danych, w jakich należy sporządzić JEDZ / pdf,doc,docx,rtf,xps,odt/,
 • Informację o obowiązku zaszyfrowania JEDZ,a także sposób przekazania klucza do jego odszyfrowania,
 • Oznaczanie czasu odbioru danych

Kolejne kroki

Wykonawca tworzy elektroniczny dokument JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania.

Podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę.

JEDZ należy zaszyfrować /np. Adobe Acrobat, AES Crypt, 7-Zip/ a hasło zamieścić w ofercie składanej w formie pisemnej.

Podpisany kwalifikowanym podpisem JEDZ Wykonawca przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej, wskazując oznaczenie postępowania, którego dotyczy JEDZ oraz nazwę Wykonawcy lub dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.  Wykonawca żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości . Plik zawierający JEDZ powinien pozostać nienaruszony do otwarcia ofert.

Zamawiający odszyfrowuje JEDZ, weryfikuje podpis elektroniczny.

Wezwanie do uzupełnienia JEDZ

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia –  Wykonawca składa JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznych na adres poczty elektronicznej, bez szyfrowania.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

JEDZ w ESPD

System ESPD umożliwia Zamawiającemu:

 • utworzenie nowego formularza JEDZ
 • ponowne wykorzystanie JEDZ utworzonego wcześniej
 • przejrzenie elektronicznego JEDZ otrzymanego wraz z ofertą

 System ESPD umożliwia Wykonawcy:

 • utworzenie JEDZ
 • ponowne wykorzystanie formularza utworzonego wcześniej lub samodzielne utworzenie nowego formularz
 • zaimportowania otrzymanego JEDZ
 • połączenie formularza przygotowanego przez Zamawiającego oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym postępowaniu

Przejdź do : KROK III

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-krok-iii/

Krok I

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-3-krokach/

 

Facebooktwitter