Rażąco nisko cena

Przepisy ustawy PZP nie definiują czym jest rażąco niska cena oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Definicja została wypracowana w drodze orzecznictwa KIO, w szczególności poprzez przypisanie jej konkretnych cech, których istnienie uzasadnia podjęcie czynności wskazanych w art. 224 PZP.

Rażąco niska cena

„Pod pojęciem rażąco niskiej ceny rozumie się cenę nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie będącą ceną rynkową, tzn. generalnie nie występującą na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających etc. Cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia to cena odbiegająca od jego rzeczywistej wartości, a rzeczona różnica nie jest uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi danemu wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, zamówienie to wykonać.” (Wyrok KIO z 2.02.2018 r., KIO 115/18, LEX nr 2476189).

„Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej.” (Wyrok KIO z 5.03.2021 r., KIO 451/21, LEX nr 3171247).

„Celem udzielanych Zamawiającemu wyjaśnień jest rozwianie wątpliwości co do wystąpienia rażąco niskiej ceny.” (Wyrok KIO z 15.07.2021 r., KIO 1707/21, LEX nr 3253591)

Wynika z powyższego, że rażąco niska cena to taka, która tak bardzo odbiega od cen rynkowych, że uzasadnionym jest żądanie złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień co do tego w jaki sposób dokonał wyceny oferty w celu dokonania oceny przez Zamawiającego możliwości wykonania zamówienia za tą cenę.