Słowniczek

Rażąco nisko cena

Przepisy ustawy PZP nie definiują czym jest rażąco niska cena oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Definicja została wypracowana w drodze orzecznictwa KIO, w szczególności poprzez przypisanie jej...
czytaj więcej