Tryby udzielania zamówień wg nowego prawa zamówień publicznych

Wchodzące w życie od 1 tycznie 2021 nowe prawo zamówień publicznych modyfikuje dotychczasowy sposób udzielania zamówień publicznych. W jakich trybach będą udzielane zamówienia powyżej i poniżej progu unijnego – o tym poniżej.

Zamówienia powyżej progu unijnego 

Klasyczne zamówienia powyżej progu unijnego mogą być udzielane w następujących trybach:

 • przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony – stosowane bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek
 • negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z ogłoszeniem, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – stosowane tylko w przypadkach określonych w  ustawie

W dziale II rozdziale 3 oddział 1 ustawy pzp wyodrębniono przepisy ogólne  dotyczące trybów udzielenia zamówień klasycznych powyżej progu unijnego : rodzaje trybów udzielania zamówień, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu i składania ofert.

O czym pamiętać ?

 • Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań
 • Ogłoszenie przekazuje się do publikacji Urzędowi Publikacji UE i publikowane jest w Dzienniku Urzędowym UE
 • postepowanie prowadzi się w formie elektronicznej
 • wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia
 • termin złożenia podmiotowych środków dowodowych- min.10 dni od wezwania do ich złożenia
 • termin związania ofertą 90 dni, 120 dni jeżeli  wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza kwotę 20 000 000 euro a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro od dnia upływu terminu składania ofert, nie dłuższy niż 60 dni

Zamówienia poniżej progu unijnego

Klasyczne zamówienia poniżej progu unijnego mogą być udzielane w następujących trybach:

 • tryb podstawowy (model 1 -bez negocjacji, model 2 -możliwość negocjacji, model 3- obligatoryjne negocjacje)
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • zamówienie z wolnej ręki
 • partnerstwo innowacyjne

Tryb podstawowy model 1:

 • analogiczny do przetargu nieograniczonego
 • możliwy gdy specyfika przedmiotu zamówienia i potrzeby Zamawiającego dają możliwość opisania w dostatecznie precyzyjny sposób wszystkich warunków zamówienia  na etapie wszczęcia postępowania, a Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji ofert,
 • Zamawiający sporządza Specyfikację Warunków Zamówienia
 • min. termin składania ofert 7 dni od ogłoszenia w BZP dla dostaw i usług i 14 dni dla robót budowlanych
 • bezpośrednio po ogłoszeniu w BZP Zamawiający może bezpośrednio poinformować  o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, którzy świadczą usługi, dostaw, roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia

Tryb podstawowy model 2:

 • Zamawiający w ogłoszeniu w  BZP przewiduje możliwość negocjacji
 • Zamawiający sporządza Specyfikacje Warunków Zamówienia
 • co do zasady wszystkie złożone oferty podlegają negocjacjom, chyba  że Zamawiający ograniczy  liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert,
 • zaprasza się do negocjacji min. 3 wykonawców , jeśli  złożono mniejszą  liczbę ofert niepodlegających odrzuceniu kontynuuje się postępowanie
 • Zamawiający podaje  kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji  oraz maksymalną liczbą wykonawców jakich zaprosi do negocjacji w ogłoszeniu lub SWZ
 • ofertę wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą
 • negocjacje treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści SIWZ, dotyczą tych elementów ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert
 • Etapy postępowania: składanie ofert, zaproszenie do negocjacji, negocjacje, składanie ofert ostatecznych, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Tryb podstawowy-model 3

 • po ogłoszeniu w BZP zapewnia się na stronie internetowej postępowania dostęp do opisu potrzeb i wymagań
 • co do zasady wszystkie złożone oferty podlegają negocjacjom, chyba  że Zamawiający ograniczy  liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert,
 • zaprasza się do negocjacji min. 3 wykonawców , jeśli złożono mniejszą  liczbę ofert niepodlegających odrzuceniu kontynuuje się postępowanie lub je unieważnia na podstawie art.258ust.2 pzp
 • Zamawiający podaje  kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji  oraz maksymalną liczbą wykonawców jakich zaprosi do negocjacji w ogłoszeniu lub opisie potrzeb i wymagań
 • ofertę wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą
 • Etapy postępowania: składanie ofert, zaproszenie do negocjacji, negocjacje, składanie ofert ostatecznych, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
 • SWZ sporządza się po  zakończeniu negocjacji stanowi doprecyzowanie i uzupełnienie infomracji podanych w opisie potrzeb i wymagań

O czym pamiętać?

 • Zamawiający nie sporządza analizy potrzeb i wymagań
 • ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • wadium w wysokości nie większej niż 1,5 wartości zamówienia
 • termin złożenia podmiotowych środków dowodowych nie krótszy niż 5 dni od wezwania do ich złożenia
 • termin związania ofertą 30 dni , można go przedłużyć max. o 30 dni
 • Do postępowań poniżej progu unijnego stosuje się odpowiednio przepisy działu II z wyjątkiem:
 • • art. 83 (analiza potrzeb i wymagań)
  • art. 86 (publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE)
  • art. 87 ust. 3 (obowiązek przechowywania dowodu przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE)
  • art. 88- 90 (zamieszczanie ogłoszeń)
  • art. 97 ust. 2 (wysokość wadium)
  • art. 124 (żądanie podmiotowych środków dowodowych)
  • art. 125 ust. 2 i 6 (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, JEDZ)
 • • art. 126(wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych)
  • art. 127 ust. 1 (sytuacje kiedy nie wzywa się do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych)
  • art. 129 (rodzaje trybów udzielania zamówień)
  • art. 130 (wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia)
  • art. 132- 188 (tryby udzielania zamówień)
  • art. 220 (termin związania ofertą)
  • art. 227 ust. 1 (zastosowanie aukcji elektronicznej)
  • art. 257 (możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy środki publiczne przewidziane na realizację zamówienia nie zostały przyznane zamawiającemu)
  • art. 264 (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego)
  • art. 265 (przekazanie do publikacji Urzędowi Publikacji UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zobacz też Postępowanie z możliwością negoacjacji

Facebooktwitter