Postępowanie z możliwością negoacjacji

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła od 1.01.2021r. nowy rodzaj postępowania  poniżej progu unijnego – tryb podstawowy. Tryb ten występuje w 3 wariantach. Jednym z nich jest postępowanie z możliwością negocjacji. Warto przyjrzeć się bliżej temu postępowaniu, które z uwagi na dużą elastyczność może zyskać dużą popularność.

Przebieg postępowania:

  • Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych, Zamawiający musi przewidzieć możliwość przeprowadzenia negocjacji.  Jednakże pomimo zastrzeżenia takiej możliwości Zamawiający i tak może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pierwotnie złożonych ofert.
  •  Udostępnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia:  min. termin składania ofert – 7 dni     ( dostawy, usługi) -14 dni ( roboty budowlane)                                                                                                termin na zadawanie pytań do SWZ- nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert Zamawiający odpowiada na pytania- min. 2 dni przed terminem składania ofert.
  • Składanie ofert- termin związania ofert – 30 dni, Zamawiający bada, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający według swego uznania dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty  spośród ważnych ofert albo zaprasza do negocjacji. Można się spodziewać, iż z drugiej możliwości Zamawiający skorzysta, gdy po złożeniu ofert okaże się, iż  zaoferowane ceny są zbyt wysokie w stosunku do posiadanego budżetu lub np. warunki gwarancji zaoferowane przez Wykonawców  w ramach kryterium oceny nie będą satysfakcjonujące.
  • Informacja o wynikach oceny ofert pierwotnych i ewentualne zaproszenie do negocjacji.( art.287ust.3 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w szczególności o  ofertach odrzuconych  oraz o przyznanych punktach w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji ofert nieodrzuconych. Zamawiający zaprasza do negocjacji minimum 3 Wykonawców.  Jeśli  złożono mniejszą  liczbę ofert niepodlegających odrzuceniu  Zamawiający ma obowiązek kontynuowania postępowania. Zamawiający  może ograniczy  liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert. Zamawiający podaje  kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji  oraz maksymalną liczbą wykonawców jakich zaprosi do negocjacji w ogłoszeniu lub SWZ. Ofertę wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
  • Negocjacje- Zamawiający podaje w zaproszeniu do negocjacji miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert. Nie ma obowiązku uczestnictwa w negocjacjach. Negocjacje treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, dotyczą tych elementów ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
  • Zakończenie negocjacji i zaproszenie do składania ofert dodatkowych-(art.293 ust.1 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty pierwotne nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. Zaprasza się także tych Wykonawców, którzy nie brali udziału w negocjacjach. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej i może poprzestać na ofercie pierwotnej. Zaproszenie do negocjacji zawiera w szczególności : sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin -otwarcia tych ofert.
  • Złożenie oferty dodatkowej – ( art.296pzp) min. termin złożenia oferty dodatkowej- 5dni od dnia przekazania zaproszenia. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową zawierającą nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż  oferta pierwotna. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

czytaj też Tryby udzielania zamówień wg nowego prawa zamówień

Facebooktwitter