• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Podwykonawstwo – po nowelizacji

Z dniem 24.12.2013r. wchodzi w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, która szczegółowo  reguluje kwestię podwykonawstwa.

1. Legalna definicja podwykonawstwa – Przez umowę podwykonawstwa rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;

Czy można dopuścić podwykonawstwo  na całość zamówienia –z literalnego brzmienia definicji wynikałoby że  nie; umowy o podwykonawstwo nie będą dotyczyły świadczeń potrzebnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do prowadzeni działalności związanej z  realizacją podzleconych zamówień, lecz nie objętych opisem przedmiotu zamówienia np. usługi telefoniczne, kredytowe, prawnicze, dostawy sprzętu biurowego.

2. Regulacja podwykonawstwa  w SIWZ – W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający winien przewidzieć  poniższe informacje, gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej:  a/ informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonał takiego zastrzeżenia;

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane:

– wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,

– informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje;

c) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość: „Gdy Zamawiający przewidział  wynagrodzenie w częściach  zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy”.

Facebooktwitter
czytaj dalej