Wadium w postępowaniu elektronicznym

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progu unijnego począwszy od 18 października 2018r. komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wątpliwości może budzić w jaki sposób w postępowaniu prowadzonym elektronicznie należy złożyć wadium w innej formie niż pieniężna.

Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 10c ustawy pzp dotyczy przekazywania wszelkiej dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, również przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienie wadium.

Intencją ustawodawcy było objęcie rygorem elektronicznej komunikacji wszelkiej dokumentacji związanej ze składaniem ofert lub wniosków. Wadium -niezbędne do złożenia ważnej oferty również powinno być wniesione w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w przypadku gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia winno obejmować wniesienie dokumentu wadium w  takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta tj. oryginału dokumentu.

Zgodnie z art. 36ust.1pky. 8 ustawy pzp Zamawiający ma obowiązek wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących wadium. Zatem w postepowaniu prowadzonym elektronicznie winien sprecyzować w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wadium w postaci gwarancji bankowej – powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności- art. 81ust.2 prawa bankowego.  Wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno nastąpić z zachowaniem formy właściwej dla jej ustanowienia. Jednakże należy zauważyć, iż wniesienie wadium w postaci zabezpieczenia zapłaty nie stanowi  oświadczenia woli samego wykonawcy o jego ustanowieniu, a jest jedynie czynnością polegająca na realnym przekazaniu dokumentu zawierającego takie oświadczenie banku, kierowane do zamawiającego. Zatem  to oświadczenie banku o udzieleniu gwarancji bankowej winno mieć postać pisemną złożoną w postępowaniu elektronicznym.

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej – art.78/1/ §2 kc

Kwalifikowany podpis elektroniczny – elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego i zawiera wszystkie jego najistotniejsze cechy. To również- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym -art.131 ustawy z 5.09.2015r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej /Dz.U. z 2016r.poz 1579

Mechanizm zawierania i działania gwarancji ubezpieczeniowej – jest zasadniczo analogiczny jak w przypadku gwarancji bankowej. Przepisy stawy  działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne nie określają formy  ustanowienia gwarancji ubezpieczeniowej. Kierować się trzeba zasadą pisemności- jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wadium w formie poręczenia– oświadczenie poręczyciela powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności – art. 876kc. Oświadczenie  zamawiającego może być dorozumiane. Poręczenie wadialne udzielane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezwzględnie powinno wskazywać termin jego ważności bowiem bezterminowe poręczenie za dług przyszły w świetle art. 878kc może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie.Poręczenie musi zabezpieczać ofertę wykonawcy od chwili składania ofert do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zobacz też:

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-3-krokach/

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-krok-ii/

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-krok-iii/

Facebooktwitter