Dokumenty dla Wykonawców

1/ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia wiedzy i doświadczenia

Wzór zobowiązania WiD

2/ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału osobowego

wzór zobowiązania

3/ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału technicznego

Wzór zobowiązania pot.tech.

4/Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału finansowego

Wzór zobowiązania pot.finans.

5/Pełnomocnictwo konsorcjum

wzór pełnomocnictwa

6/ Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

przystąpienie po stronie zamawiającego-wzór

7/ Przedłużenie terminu związania ofertą

przedłużenie TZO