Platforma e-zamówień tylko dla dużych zamówień

Jak donosi UZP z uwagi na zagrożenie wprowadzenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych od 18.10.2018r. podjęte zostaną działania mające na celu przygotowanie przejściowego rozwiązania do obsługi postępowań poniżej przetargów unijnych.

 Co prawda w dniu 6 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji zawarło Umowę z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. Projekt techniczny dotyczący integracji Portali e -Usług z Platformą e-Zamówienia oraz wypracowanie standardu usług i danych Platformy powinno nastąpić (zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zamówienia) do 15 maja 2018 r. Po opracowaniu powyższych dokumentów zostaną one udostępnione zamawiającym i dostawcom Portali e-Usług w celu umożliwienia im integracji z Platformą e-Zamówienia.

Jednakże z uwagi na istniejącą obawę, iż planowany system elektronizacji wszystkich zamówień publicznych nie zadziała od 18.10.2918r. planuje się ograniczyć elektronizację tylko do zamówień unijnych zgodnie z dyrektywą unijną 2014/24/EU , których to zamówień jest dużo mniej. W ubiegłym roku udzielono ich 22,5 tys. podczas, gdy przetargów krajowych było ponad 113 tys. 

Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE do końca 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane są Portale e-Usług.

Jako rozwiązanie przejściowe od 1.10.18. do zamówień krajowych przewidziano Miniportal e-Zamówienia. Będzie on opierał się na Biuletynie Zamówień Publicznych i usługach e -PUAP i umożliwiał przedsiębiorcom składanie ofert, wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń w tym JEDZ.

Ma być ogólnodostępny, nieodpłatny i dedykowany Zamawiającym nie mającym własnych narzędzi elektronicznych do udzielania e-zamówień.

Wersja testowa  tego rozwiązania powstanie nie później niż w sierpniu 2018 r. 

Podsumowując:

1.10.2018r. -start Miniportalu e-Zamówień

18.10.2018r.– wszystkie zamówienia powyżej progu unijnego będą udzielane przez internet

1.01.2020r. – wszystkie zamówienia powyżej i poniżej progu unijnego będą udzielane w internecie

9,65 mln zł. – koszt stworzenia systemu e -zamówień

15 tys Zamawiających ma docelowo korzystać z systemu e-zamówienia

125 tys.przetargów rocznie ma obsługiwać wg. założeń system e-zamówień

Zobacz też:

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-3-krokach/

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-krok-ii/

https://www.zamowienia-publiczne.net/elektronizacja-zamowien-publicznych-krok-iii/

Facebooktwitter