Ważniejsze zmiany zamówień publicznych od 28.07.2016r.

Ważniejsze zmiany zamówień publicznych od 28.07.2016r.W dotychczasowych postach dotyczących nowelizacji prawa zamówień publicznych poruszyłam kwestie dotyczące weryfikacji podmiotowej Wykonawców, wyboru najkorzystniejszej oferty, zamówień „in house”, komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, zmian w trybach udzielania zamówień, modyfikacji umowy o zamówienie publiczne. Poniżej pokrótce chciałam przedstawić najważniejsze zmiany w pozostałych kwestiach jakie obowiązują od 28.07.2016r.

1. Oferty częściowe

Według nowego art.36a pzp zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając w ogłoszeniu, SIWZ lub zaproszeniu zakres przedmiotowy tych części, a także to czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku, czy wszystkich części zamówienia.

Zamawiający może wyznaczyć maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. W takim razie powinien określić także obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady wybory, w których częściach zostanie wykonawcy udzielona zamówienie, gdy zaoferuje on objęcie większej liczby części np. losowanie.

Podział zamówienia na części zależy od decyzji Zamawiającego ale mając na uwadze celowość podziału zamówienia na części aby wzmocnić pozycję drobnych przedsiębiorców, szczególnie przy zamówieniach wielorodzajowych zamawiający został zobowiązany do sygnalizowania w protokole postępowania „powodów niedokonania podziału zamówienia na części”./art.96ust.1pkt.11 pzp/

2. Szacowanie zamówienia publicznego

Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy:

 • łączyć zamówień , które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy
 • dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości,/art.5b ustawy pzp/

Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.

3. Wzmocnienie kontroli na podwykonawstwem

Zamawiający już nie „może żądać” ale „żąda” wskazania przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw /firm/ podwykonawców.

Zamawiający żąda podania przed przystąpieniem do wykonania zamówienia nazw i danych kontaktowych podwykonawców – w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu, podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego.
Wykonawca podaje żądane informacje jeżeli są one mu znane .Dotyczy to głównie podwykonawców stanowiących potencjał podmiotu 3-go, którego wiedzą i doświadczeniem Wykonawca posługuje się dla spełnienia warunku.

Zamawiający może żądać podania przed przystąpieniem do wykonania zamówienia nazw i danych kontaktowych podwykonawców – w przypadku zamówień na dostawy lub inne usługi niż te, które mają być wykonane w miejscu, podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

Dopuszcza się posłużenie się nowymi podwykonawcami na etapie realizacji robót budowlanych lub usług, dokonanie zmiany albo rezygnacji z zadeklarowanego podwykonawcy.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu 3-go, na którego zasoby Wykonawca powołał się dla spełnienia warunku lub kryteriów selekcji Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie w nie mniejszym stopniu.

Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych lub usług „wchodzi” nowy podwykonawca na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia oświadczenie/a/ lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.

Jeżeli nowy podwykonawca podlega wykluczeniu trzeba z niego zrezygnować lub zastąpić innym, odpowiednim podwykonawcom.
Jeżeli Zamawiający zastrzegł osobiste wykonania zamówienia w tym zakresie nie można posługiwać się zasobami podmiotu trzeciego.

4. Nowe ujęcie oferty wariantowej

Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. Ofertę wariantową Wykonawca składa łącznie z ofertą „podstawową” jeżeli Zamawiający jego wymaga. Oferta wariantowa musi spełniać minimalne wymagania określone przez zamawiającego.

Zamawiający podaje też sposób przedstawienia oferty wariantowej oraz kryteria jej oceny /art.36ust.2pkt.4 ustawy/W wypadku naruszenia wymagań ustalonych dla oferty wariantowej podlegać będzie odrzuceniu.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi zamawiający nie może odrzucić oferty wariantowej tylko dlatego, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi, a nie zamówienia na dostawy, albo do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie zamówienia na usługi.

5. Poszerzenie podstawy odrzucenia oferty

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą;
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87ust.2pkt.
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
  1. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
  2. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
  3. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
  4. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Doprecyzowanie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

 1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

7. Usprawnienie aukcji elektronicznej

Aukcję elektroniczną można przewidzieć w ogłoszeniu /zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców/ jako uzupełnienie przetargu nieograniczonego, ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem, że można w precyzyjny sposób określić treść SIWZ oraz wpłynęły co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu / było 3 /
Aukcja dopuszczalna jest także przy udzielaniu zamówień jednostkowych na podstawie umowy ramowej a także dynamicznego systemu zakupów.

Wyklucza się aukcję w odniesieniu do zamówień na świadczenia o charakterze intelektualnym.

8. Uproszczenia w zakresie umów ramowych

Inaczej niż dotychczas umowę ramową można zawrzeć także w trybie dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia a nawet z wolnej ręki. Oba rodzaje umów ramowych dwustronna i wielostronna są teraz równorzędne.

W przypadku umowy dwustronnej zamawiający udziela powtarzających zamówień wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową na warunkach w niej określonych, w razie nieistotnej zmiany tych warunków może wezwać wykonawcę do uzupełnienia oferty.

W przypadku umowy wielostronnej możliwe są 3 sposoby udzielania zamówień jednostkowych:

 1. wprost na podstawie umowy ramowej jeśli pozwalają na to warunki wynikające z tej umowy
 2. w trybie wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert składanych przez zapraszanych każdorazowo wykonawców
 3. w drodze aukcji elektronicznej

9. Zamawianie usług społecznych

Usługi społeczne, zdrowotne, hotelowe i restauracyjne, detektywistyczne i ochroniarskie, pocztowe itd. Enumeratywnie wymienione w zał. nr XIV do dyrektywy 2014/24/ są zamawiane na uprzywilejowanych zasadach szczególnych art.138g-138t/

Jeśli ich wartość nie sięga równowartości 750tys. Euro /1 mln. W zamówieniach sektorowych/ obowiązuje tylko kilka wymogów: poszanowanie dla zasad przejrzystości, obiektywizmu, niedyskryminacji, zamieszczenie ogłoszenia na stronie BIP lub zwykłej stronie internetowej zamawiającego, ogłoszenie powinno zawierać niezbędne warunki postępowania, konieczne jest też ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Jeśli natomiast wartość zamówienia przekracza ww kwotę zamawiający określa sposób udzielenia zamówienia z uwzględnieniem ograniczeń z art. 138h i n.

10. Poszerzenie przesłanek odwołania

W zamówieniach poniżej progu unijnego odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 2. określenia warunków udziału w postępowaniu;
 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 4. odrzucenia oferty odwołującego;
 5. opisu przedmiotu zamówienia;
 6. wyboru najkorzystniejszej oferty.

11. Wyjątkowa możliwość przedwczesnego rozwiązania umowy

Z art.74 dyrektywy 2014/24 wynika, że zamawiający nie ma swobody zastrzegania w umowie o zamówienie publiczne klauzul uprawniających do przedwczesnego rozwiązania umowy zgodnie z zasadą pacta sunt servanda, uzasadniającą wymóg realnego wykonania każdego zobowiązania umownego zorientowanego na zaspokojenie potrzeb zbiorowych. W szczególności prawo do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia możliwe jest tylko na podstawie ustawy.

Zgodnie z nowelizowanym art.145a ustawy Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
 2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;
 3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

12. Wzmocnienie kompetencji opiniodawczych Prezesa UZP

Stosownie do art. 145 ust.1 ustawy Prezes Urzędu dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy przez zamawiających, wydając w szczególności – z urzędu lub na wniosek – opinie, w których przedstawia interpretację przepisów ustawy budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zobacz też:

https://www.zamowienia-publiczne.net/zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne-uwzglednieniem-nowelizacji/

https://www.zamowienia-publiczne.net/zmiany-trybach-udzielania-zamowien-publiczny/

https://www.zamowienia-publiczne.net/komunikacja-zamawiajacych-wykonawcami-nowelizacji-pz/

https://www.zamowienia-publiczne.net/in-house-nowelizacji-pzp/

https://www.zamowienia-publiczne.net/wybor-najkorzystniejszej-oferty-wedlug-projektu-pzp/

Weryfikacja podmiotowa Wykonawców po nowelizacji

 

 

 

 

 

Facebooktwitter