Zamówienia

Termin związania ofertą według nowej pzp

To okres, w którym Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  jest zobligowany do zawarcia umowy w przypadku wybrania jego oferty jako  oferty najkorzystniejszej.  W praktyce Zamawiający często nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie związania oferty i zachodziła konieczność  jego przedłużenia  i co się z tym wiąże przedłużenia ważności wadium. Jak ta kwestia wygląda w nowej ustawie pzp, o tym poniżej.

Termin związania ofertą

 • max. 30 dni postępowania krajowe
 • mac. 60 dni postępowania unijne
 • 120 dni powyżej 20 mln euro przy robotach budowalnych pow. 10 mln euro przy dostawach i usługach)

Termin związania oferta biegnie od dnia składania ofert.

Zamawiający obecnie ma obowiązek wskazać konkretną datę, w której upływa termin związania ofert.      W przypadku zmiany terminu składania ofert trzeba pamiętać, aby zmienić również datę terminu związania ofert.

Gdy Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie, to:

 • Zamawiający przed upływem terminu związania ofert zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni w postępowaniu unijnym i 30 dni w postępowaniu krajowym
 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Wykonawca nie ma już  prawa samodzielnie przedłużać terminu związania ofertą
 • Wykonawca odpowiadając na wezwanie Zamawiającego musi złożyć wyraźne pisemne oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Jeżeli Zamawiający wymagał wadium  to warunkiem skuteczności przedłużenia terminu związania ofertą jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania oferta.
 • Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

Co po upływie terminu związania ofertą?

 • Zamawiający, który nie zdążył wybrać najkorzystniejszej oferty w pierwotnym lub przedłużonym terminie związania ofert- wzywa najwyżej ocenionego Wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofert.
 • Zamawiający powinien w tym celu wyznaczyć odpowiedni termin
 • brak zgody Wykonawcy skutkuje odrzuceniem jego oferty
 • Zamawiający wzywa kolejnego najwyżej ocenionego wykonawcę do wyrażenia zgody n awybó jego oferty po terminie związania ofertą

Wadium według nowej pzp

Facebooktwitter
czytaj dalej

Wadium według nowej pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła  od 1 stycznia 2021r. nieznaczne zmiany w zakresie żądania i zwrotu wadium o których warto wiedzieć. Poniżej krótki przewodnik po zmienionych przepisach dotyczących wadium.

Dopuszczalne formy wadium:

1/ pieniądz, wnosi się na rachunek  bankowy Zamawiającego

2/ gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa (oryginał w formie elektronicznej)

3/ poręczenia udzielane przez  podmiotu o których mowa w art.6bust.5pkt.2 ustawy z 9.11.2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał w formie elektronicznej)

( nie ma już poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej)

Nowością jest fakultatywny charakter wadium we wszystkich postępowaniach.

Maksymalna wysokość wadium – 3%wartości zamówienia ( postepowania unijne) 1,5% ( postępowania krajowe)

Wadium wnosi się przed terminem składania ofert  i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania ofert, również w przypadku  jego przedłużenia .

Zwrot wadium

1/ z urzędu, gdy:

 • upłynął termin związania ofert
 • zawarto umowę o zamówienie publiczne
 • unieważniono postępowanie

2/ na wniosek, gdy:

 • cofnięto ofertę przed terminem składania ofert
 • odrzucono ofertę Wykonawcy
 • dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( z wyjątkiem najkorzystniejszej oferty
 • unieważniono postępowanie, gdy nie rozstrzygnięto odwołania na unieważnienie postępowania albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Wadium zwraca się niezwłocznie , nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających zwrot.

Wykonawca, który wniósł o zwrot wadium traci prawo do wniesienia odwołania.

Zwrot wadium wniesionego w innej niż pieniądz formie następuje poprzez złożenie   gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia  o zwolnieniu wadium.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Przyjazne zamówienia – projekt unijny

Zapraszam do współpracy firmy, które chciałyby zaistnieć na rynku zamówień publicznych, w tym skutecznie składać oferty w postępowaniach przetargowych. Istnieje możliwość uzyskania 17 godzin profesjonalnego doradztwa prawnego z zamówień publicznych. Oferta jest o tyle atrakcyjna, iż w 90% doradztwo jest dofinansowane ze środków UE.

W projekcie Przyjazne Zamówienia mogą wziąć udział:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy)
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP obowiązującej do 31.12.2020
 • właściciele, wspólnicy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • podatnik VAT
 • ( dofinansowanie de minimis)

Zapraszam do współpracy , zgłoszenia do końca lutego 2021

kontakt: tel. 602494335, email:biuro@kancelariapodraska.pl

 

 

Facebooktwitter
czytaj dalej

Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wszczęte po 1.01.2021r. powinien  spełnić warunki podmiotowe określone w dokumentacji zamówienia a oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane warunki przedmiotowe. W jakim zakresie wymagania uległy zmianie w stosunku do poprzedniego stan prawnego, o tym poniżej.

Przedmiotowe środki dowodowe ( art.7pkt. 20 pzp) to

środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie
kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych jest fakultatywne, wymaga wskazania przedmiotowych środków dowodowych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Można ich żądać w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych:

 • etykiety- można ich żądać w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych,  na warunkach określonych w art. 104  W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności :dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
 • certyfikaty– wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne certyfikaty. Zamawiający akceptuje inne środki dowodowe np. dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
 • inne środki jeśli są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
Facebooktwitter
czytaj dalej