• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Przyjazne zamówienia -projekt unijny

Zapraszam do współpracy firmy, które chciałyby zaistnieć na rynku zamówień publicznych, w tym skutecznie składać oferty w postępowaniach przetargowych. Istnieje możliwość uzyskania 17 godzin profesjonalnego doradztwa prawnego z zamówień publicznych. Oferta jest o tyle atrakcyjna, iż w 90% doradztwo jest dofinansowane ze środków UE.

W projekcie Przyjazne Zamówienia mogą wziąć udział:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy)
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP obowiązującej do 31.12.2020
 • właściciele, wspólnicy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • podatnik VAT
 • ( dofinansowanie de minimis)

Zapraszam do współpracy , zgłoszenia do końca lutego 2021

kontakt: tel. 602494335, email:biuro@kancelariapodraska.pl

 

 

Facebooktwitter
czytaj dalej

Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wszczęte po 1.01.2021r. powinien  spełnić warunki podmiotowe określone w dokumentacji zamówienia a oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane warunki przedmiotowe. W jakim zakresie wymagania uległy zmianie w stosunku do poprzedniego stan prawnego, o tym poniżej.

Przedmiotowe środki dowodowe ( art.7pkt. 20 pzp) to

środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie
kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych jest fakultatywne, wymaga wskazania przedmiotowych środków dowodowych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Można ich żądać w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych:

 • etykiety- można ich żądać w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych,  na warunkach określonych w art. 104  W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności :dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
 • certyfikaty– wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne certyfikaty. Zamawiający akceptuje inne środki dowodowe np. dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
 • inne środki jeśli są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
Facebooktwitter
czytaj dalej

Postępowanie z możliwością negoacjacji

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła od 1.01.2021r. nowy rodzaj postępowania  poniżej progu unijnego – tryb podstawowy. Tryb ten występuje w 3 wariantach. Jednym z nich jest postępowanie z możliwością negocjacji. Warto przyjrzeć się bliżej temu postępowaniu, które z uwagi na dużą elastyczność może zyskać dużą popularność.

Przebieg postępowania:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych, Zamawiający musi przewidzieć możliwość przeprowadzenia negocjacji.  Jednakże pomimo zastrzeżenia takiej możliwości Zamawiający i tak może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pierwotnie złożonych ofert.
 •  Udostępnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia:  min. termin składania ofert – 7 dni     ( dostawy, usługi) -14 dni ( roboty budowlane)                                                                                                termin na zadawanie pytań do SWZ- nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert Zamawiający odpowiada na pytania- min. 2 dni przed terminem składania ofert.
 • Składanie ofert- termin związania ofert – 30 dni, Zamawiający bada, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający według swego uznania dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty  spośród ważnych ofert albo zaprasza do negocjacji. Można się spodziewać, iż z drugiej możliwości Zamawiający skorzysta, gdy po złożeniu ofert okaże się, iż  zaoferowane ceny są zbyt wysokie w stosunku do posiadanego budżetu lub np. warunki gwarancji zaoferowane przez Wykonawców  w ramach kryterium oceny nie będą satysfakcjonujące.
 • Informacja o wynikach oceny ofert pierwotnych i ewentualne zaproszenie do negocjacji.( art.287ust.3 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w szczególności o  ofertach odrzuconych  oraz o przyznanych punktach w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji ofert nieodrzuconych. Zamawiający zaprasza do negocjacji minimum 3 Wykonawców.  Jeśli  złożono mniejszą  liczbę ofert niepodlegających odrzuceniu  Zamawiający ma obowiązek kontynuowania postępowania. Zamawiający  może ograniczy  liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert. Zamawiający podaje  kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji  oraz maksymalną liczbą wykonawców jakich zaprosi do negocjacji w ogłoszeniu lub SWZ. Ofertę wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
 • Negocjacje- Zamawiający podaje w zaproszeniu do negocjacji miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert. Nie ma obowiązku uczestnictwa w negocjacjach. Negocjacje treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, dotyczą tych elementów ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
 • Zakończenie negocjacji i zaproszenie do składania ofert dodatkowych-(art.293 ust.1 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty pierwotne nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. Zaprasza się także tych Wykonawców, którzy nie brali udziału w negocjacjach. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej i może poprzestać na ofercie pierwotnej. Zaproszenie do negocjacji zawiera w szczególności : sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin -otwarcia tych ofert.
 • Złożenie oferty dodatkowej – ( art.296pzp) min. termin złożenia oferty dodatkowej- 5dni od dnia przekazania zaproszenia. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową zawierającą nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż  oferta pierwotna. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
Facebooktwitter
czytaj dalej

Zasady udzielania zamówień publicznych w nowej ustawie pzp

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zasady udzielenia zamówień publicznych? Czy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego uległy one znaczącej zmianie?

Procedurą udzielenia zamówienia publicznego żądzą następujące zasady:

Zasada uczciwej konkurencji ( art. 16)

Zasada przejrzystości ( art. 16)

Zasada proporcjonalności  ( art.16)

Zasady efektywności ekonomicznej  ( art. 17 ust.1i2) ( nowość)

Zamawiający udziela zamówienia :

 • w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w  ramach środków ,które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
 • w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia ( w tym efektów społecznych, środowiskowych, gospodarczych) o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania  w danym zamówieniu w stosunku do poniesionych nakładów
Facebooktwitter
czytaj dalej

eKartki Nowy Rok Wszystkiego najlepszego!,

Facebooktwitter
czytaj dalej

Tryby udzielania zamówień wg nowego prawa zamówień publicznych

Wchodzące w życie od 1 tycznie 2021 nowe prawo zamówień publicznych modyfikuje dotychczasowy sposób udzielania zamówień publicznych. W jakich trybach będą udzielane zamówienia powyżej i poniżej progu unijnego – o tym poniżej.

Zamówienia powyżej progu unijnego 

Klasyczne zamówienia powyżej progu unijnego mogą być udzielane w następujących trybach:

 • przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony – stosowane bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek
 • negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z ogłoszeniem, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – stosowane tylko w przypadkach określonych w  ustawie

W dziale II rozdziale 3 oddział 1 ustawy pzp wyodrębniono przepisy ogólne  dotyczące trybów udzielenia zamówień klasycznych powyżej progu unijnego : rodzaje trybów udzielania zamówień, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu i składania ofert.

O czym pamiętać ?

 • Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań
 • Ogłoszenie przekazuje się do publikacji Urzędowi Publikacji UE i publikowane jest w Dzienniku Urzędowym UE
 • postepowanie prowadzi się w formie elektronicznej
 • wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia
 • termin złożenia podmiotowych środków dowodowych- min.10 dni od wezwania do ich złożenia
 • termin związania ofertą 90 dni, 120 dni jeżeli  wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza kwotę 20 000 000 euro a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro od dnia upływu terminu składania ofert, nie dłuższy niż 60 dni
Facebooktwitter
czytaj dalej

Boże Narodzenie

Kartki bożonarodzeniowe 2020

Facebooktwitter
czytaj dalej

Zmiana umowy z powodu covid

Wielu Wykonawców obecnie  boryka się z problemami przy realizacji umów, które zagrażają terminowemu zakończeniu umowy. Często tez okazuje się, iż koszty realizacji umowy okazują się dużo wyższe niż cena ofertowa. Wydawałoby się iż panująca pandemia stwarza podstawy do zmiany umowy. Jednakże w praktyce nie wszyscy Zamawiający są skłonni skorzystać z takiej możliwości? Jak sobie z tym radzić?

Siła wyższa

W pierwszej kolejności należy sięgnąć  do zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokonać zmiany na podstawie przesłanek w niej przewidzianych – art. 144ust.1 pkt. 1 ustawy pzp.

Często znajduje się tam przesłanka dopuszczająca zmianę terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej.

W doktrynie prawa cywilnego, co do zasady Siłę Wyższą definiuje się ją jako: nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. 

Zdaniem Sądu Najwyższego  z 13.12.2007r. III  CZP 100/07 Mimo zarysowującej się w polskiej doktrynie rozbieżności poglądów co do pojęcia siły wyższej, w orzecznictwie polskich sądów dominuje zapatrywanie opowiadające się za koncepcją obiektywną siły wyższej. Zgodnie z tą koncepcją, do zdarzeń objętych kategorią siły wyższej zalicza się zdarzenia zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa, którego działalność jest rozpatrywana jako przyczyna szkody. Ponadto zwykle dodaje się, że działanie siły wyższej musi być nieuchronne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia.

Zdarzenia wykazujące tę właściwość tradycyjnie ujmuje się w trzy grupy: klęski żywiołowe (vis naturalis), akty władzy (vis imperii) i działania zbrojne (vis armata). Do pierwszej grupy zalicza się np. powódź, uderzenie pioruna, burzę o ogromnej sile, huragan, obfite opady śniegu lub nieprzeniknioną mgłę. Drugą grupę tworzą m.in. akty normatywne zakazujące wwozu określonych towarów, decyzje administracyjne o zniszczeniu ładunku ze względów sanitarnych, orzeczenia sądu o konfiskacie ładunku, błędny sygnał policjanta kierującego ruchem drogowym. Niebudzącymi wątpliwości przykładami zdarzeń należących do trzeciej grupy są działania sił zbrojnych wrogiego państwa, rozruchy, rebelie, wojny domowe, akty piractwa lub napaść zbrojnej bandy.[1]

Panująca pandemia – covid 19  jak najbardziej może być  uznana za siłę wyższą.

Facebooktwitter
czytaj dalej