• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Zaległość podatkowa a przesłanki wykluczenia z postępowania

Wykonawca, który nagle otrzymał domiar podatku i  odwołał się od tej decyzji może zastanawiać się, czy może startować w zamówieniach publicznych, czy powstało już zobowiązanie podatkowe? W jednym z postępowań Urząd Skarbowy wydał Wykonawcy zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek jednocześnie zaznaczając, iż istnieje zaległość. Wykonawca wyjaśnił na wezwanie, iż zaległość ta nie może być brana pod uwagę do czasu rozstrzygnięcia sporu w tym zakresie. Kiedy zatem należy Wykonawcę zalegającego z opłatą podatków wykluczyć?

Podstawa wykluczenia Wykonawcy : 

1/ obligatoryjna -art.24ust.1pkt. 15  ustawy pzp – Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wyjątek– wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2/ fakultatywna-art.24ust.5pkt.8 ustawy pzp- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  w ust. 1 pkt 15/ prawomocny wyrok, ostateczna decyzja/

wyjątek–  wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej -wyrok z dnia 26.03.2018r. KIO 463/18

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Zamawiającego, który wykluczył z postępowania Wykonawcę, który złożył wraz z ofertą zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,w którym wskazuje się na istnienie spornej zaległości, jeszcze nie rozstrzygniętej ostatecznie.

KIO zwróciła uwagę na rozbieżność pomiędzy dwiema wskazanymi przesłankami wykluczenia , przy tej drugiej liczy się sam fakt niezapłacenia podatku i nie ma znaczenia, iż Wykonawca korzysta ze środków odwoławczych w sporze z fiskusem. Zatem wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24ust.5 pkt.8 pzp będzie mieć miejsce, gdy zamawiający przewidzi w dokumentacji przetargowej taką przesłankę  fakultatywną  oraz stwierdzi naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków. Ustawodawca celowo zróżnicował obie przesłanki.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Ustawianie , utrudnianie przetargów może słono kosztować

Opracowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja kodeksu karnego zmierza ku zaostrzeniu sankcji za przestępstwa gospodarcze, ale przede wszystkim ma ułatwić skuteczne ściganie tych, którzy ustawiają, utrudniają różnego rodzaju przetargi.

Projekt zmiany art.305 kodeksu karnego zakłada nadal karę pozbawienia wolności do 3 lat dla osoby, która udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny. Natomiast osoba, która wchodzi w zmowę przetargową będzie już podlegać karze pozbawienia wolności od 3miesięcy -5 lat ( zamiast jak do tej pory karą pozbawienia wolności do 3 lat.)

Co ważne, w obydwu przypadach nie będzie trzeba wykazywać, że oskarżony wziął lub liczył na łapówkę.

Skreślenie  w art. 305 dotychczasowej przesłanki ścigania- celu osiągnięcia korzyści majątkowej- z pewnością ułatwi ściganie przestępstwa udaremnienia lub utrudnienia przetargu, ale może prowadzić też do absurdów. Bowiem  za przestępstwo będzie można uznać korzystanie z prawa zadawania pytań, wnoszenia środków ochrony prawnej tylko w celu przedłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nadto w odróżnieniu do poprzedniego stanu prawnego penalizowane będzie niezgodne z prawem wpływanie nie tylko na przetargi publiczne ale na wszystkie rodzaje zamówień publicznych, a także przetargi prywatne.

Nowością będzie zmiana trybu ścigani przestępstw polegających na ‘”ustawianiu przetargów”.  Jeżeli zamówienie będzie dotyczyło finansów publicznych to wszelkie nielegalne próby wpłynięcia na jego rozstrzygnięcie będą ścigane z urzędu. Przy przetargach prywatnych ma obowiązywać tryb prywatnoskargowy.

Facebooktwitter
czytaj dalej

RODO w zamówieniach publicznych

Z dniem  25.05.2018. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

Przepisy prawa zamówień nie przewidują regulacji w zakresie przetwarzania i ochrony  danych osobowych z wyjątkiem  kwestii ochrony danych osobowych w postępowaniach z wolnej ręki w dziedzinie działalności kulturowej.

Tymczasem Zamawiający wszczyna nowe jak i kontynuuje wszczęte  postępowania o udzielenie zamówienia publiczne , realizuje umowy o zamówienie publiczne. Co zatem ma robić? Jakie obowiązki ciążą na Zamawiającym jako na Administratorze danych od 25.05.18r.? O tym  poniżej. 

Facebooktwitter
czytaj dalej

Oferty równoważne

 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w niektórych sytuacjach jest zobowiązany dopuścić i opisać rozwiązania równoważne. Jednak czy zawsze Wykonawca może się na nie powołać? Czy  pominięcie rozwiązań równoważnych w ofercie zamyka drogę do uzupełnienia  oferty?

Najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Wyrok z dnia 26.01.2018r. KIO 40/18

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się  nazwami konkretnych urządzeń dopuszczając jednocześnie rozwiązania równoważne, przy czym parametry równoważności zostały określone w dokumentacji projektowej. Zgodnie z wymogami SIWZ  w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca miał obowiązek przedstawić stosowny wykaz rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem celem potwierdzenia równoważności.

Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty przez wskazanie, czy odwołujący w ramach kalkulacji oferty przewidział użycie urządzeń i materiałów wskazanych z typu i nazwy producenta w opisie przedmiotu zamówienia, czy też zamierza użyć „materiałów równoważnych”.

W odpowiedzi Wykonawca oświadczył, iż zamierza użyć  materiały  oraz 4 urządzenia równoważne załączając dokumenty na potwierdzenie równoważności  urządzeń.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ, ponieważ do oferty nie załączono           „ zestawienia rozwiązań równoważnych”.

Wykonawca odwołał się od odrzucenia jego oferty zarzucając naruszenie art.89ust.1 ustawy pzp oraz wnosił uznanie oferty za zgodną ze specyfikacją lub wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 26ust.3 ustawy pzp.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Platforma e-zamówień tylko dla dużych zamówień

Jak donosi UZP z uwagi na zagrożenie wprowadzenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych od 18.10.2018r. podjęte zostaną działania mające na celu przygotowanie przejściowego rozwiązania do obsługi postępowań poniżej przetargów unijnych.

 Co prawda w dniu 6 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji zawarło Umowę z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. Projekt techniczny dotyczący integracji Portali e -Usług z Platformą e-Zamówienia oraz wypracowanie standardu usług i danych Platformy powinno nastąpić (zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zamówienia) do 15 maja 2018 r. Po opracowaniu powyższych dokumentów zostaną one udostępnione zamawiającym i dostawcom Portali e-Usług w celu umożliwienia im integracji z Platformą e-Zamówienia.

Jednakże z uwagi na istniejącą obawę, iż planowany system elektronizacji wszystkich zamówień publicznych nie zadziała od 18.10.2918r. planuje się ograniczyć elektronizację tylko do zamówień unijnych zgodnie z dyrektywą unijną 2014/24/EU , których to zamówień jest dużo mniej. W ubiegłym roku udzielono ich 22,5 tys. podczas, gdy przetargów krajowych było ponad 113 tys. 

Facebooktwitter
czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych -krok III

Mając już wiedzę z poprzednich “Kroków” o podstawowych zasadach, na jakich ma przebiegać elektroniczna komunikacja pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą , przejściowym postępowaniu w okresie do 18.10.2018r. pozostał do omówienia ostatni etap – pełnej elektronizacji pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami po 18.10.2018r.

Składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenie na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odbywać  się będzie  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej / pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 Zamawiający może tworzyć katalogi celem organizacji informacji zawartych w ofercie lub dołączyć taki katalog do oferty.

Zamawiający wskazuje niezbędne informacje dot. formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dot. katalogu elektronicznego.

Przykładowe zapisy:

 • niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej
 • stały dostęp do internetu o gwarantowanej przepustowości min. 512kb.s
 • komputer klasy PC lub MAC : pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ,
 • MS Windows 7 lub Mac Os x 10 4. Linux lub nowsze wersje,
 • Internet Explorer 10 0. , Mozilla itp.,
 • Acrobat Reader

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Facebooktwitter
czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych – krok II

W poprzednim poście ” Elektronizacja zamówień publicznych w 3 krokach” przedstawiłam podstawowe informacje jakie będą potrzebne do elektronicznego komunikowania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  Poniżej przedstawię jak radzić sobie w okresie od 18.04.-18.10.2018r. szczególnie w zakresie składanie elektronicznego JEDZ w postępowaniach unijnych.

Przepisy przejściowe:

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.,:

 • oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się – zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:

 • komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi;

Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający , wszczętych od  12.07.2017r.do 17.10.2018r.stosuje się rozporządzenie PRM z 27.017r.  sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych /Dz.U. z 2017r.poz.1320/ tylko w zakresie przepisów dot. JEDZ.

Jak składać JEDZ?

Facebooktwitter
czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych w 3 krokach- krok I

Elektronizacja zamówień publicznych z pewnością spędza sen z oczu Zamawiającym i niepokoi Wykonawców.   Ogólnie dostępnie, szczątkowe informacje wcale nie dają jasnych wskazówek jak działać po 18.04.2018r.  a potem po 18.10.2018r.,które to daty są kluczowe pod względem komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Poniżej  w 3 krokach przedstawiam tajniki tego zagadnienia

KROK I – Komunikacja elektroniczna – wprowadzenie

1.Komunikacja pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą

Ustawa pzp zakłada w art. 10 a komunikację pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, począwszy od  :

 • składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń -Centralni zamawiający od 18.04.2018r., pozostali Zamawiający od 18.10.2018r.
 • składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – od 18.04.2018r.  
 • art. 15 ust.2 ustawy nowelizującej pzp od 28.07.2016r./Dz.U. z 2016r.poz. 1020/

Pełna elektronizacja we wszystkich postępowaniach powyżej 30 00 euro dopiero od 18.10.2018r.

JEDZ elektroniczny w okresie od 18.04.18- 18.10.18 tylko w postępowaniach  unijnych.

Środki komunikacji elektronicznej

 • to rozwiązania techniczne w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną LUB faks.
 • art.2 pkt. 17 ustawy pzp, art.2pkt.5 ustawy z 18.07.2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. z 2017r.poz. 1219/
Facebooktwitter
czytaj dalej