• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Procedura odwrócona

Procedura odwrócona została wprowadzona w przepisach prawa zamówień publicznych począwszy od 28.07.2016r. Wydawałoby się, iż zasady procedury odwróconej są jasne i nie powinny rodzić problemów, a jednak nie. Ostatnio spotkałam się z postępowaniem unijnym, w którym Zamawiający przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż zgodnie z art. 24aa ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu. Jednakże w praktyce Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i dopiero po wyborze zwrócił się do wybranego Wykonawcy o przedłożenie stosownych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Czy Zamawiający postąpił prawidłowo. Oczywiście, że nie. Ale skoro nie wszystko jest dla wszystkich oczywiste, postanowiłam krótko przybliżyć ten sposób oceny ofert.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, przekraczającej budżet Zamawiającego

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny przekraczającej budżet Zamawiającego – brzmi jak absurd ale wcale absurdem nie jest .

Z rażącą niską ceną z reguły mamy do czynienia w sytuacji, gdy cena rażąco odbiega od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej złożonych ofert lub też od kolejnej oferty. Jeżeli różnica wynosi ponad 30% z reguły Zamawiający wszczyna postępowanie wyjaśniające w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

Czy taki obowiązek ciąży na Zamawiającym, gdy  wszyscy wykonawcy złożyli oferty cenowe, które  przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a najtańsza oferta wcale nie odbiega rażąco od cen pozostałych wykonawców? Okazuje się że tak.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Wyrok ETS z 4.05.2017r. dotyczący wykazywania wiedzy i doświadczenia

W poście z 27.02.2017r. pisałam o pytaniu  KIO skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości  ” Czy Wykonawcy mogą wskazywać na inne realizacje niż te wymienione pierwotnie w ofercie, a szczególności, czy można wskazywać realizację innego podmiotu, na korzystanie z zasobów , którego początkowo się nie powoływano.”

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 5.05.2017r. w sprawie C-387/14 wskazał na zasady równego traktowania i niedyskryminacji, które wymagają , by wszyscy oferenci mieli te same szanse przy formułowaniu swych ofert, z czego wynika wymóg, by oferty wszystkich oferentów były poddane tym samym warunkom. Wskazano również na zasadę przejrzystości, która ma zagwarantować brak ryzyka faworyzowania i arbitralnego traktowani przez Zamawiającego Obowiązek ten obejmuje wymóg, aby wszystkie warunki i zasady postępowania były określone w sposób jasny, precyzyjny, jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia tak aby umożliwić wszystkim rozsądne poinformowanym i wykazującym zwykłą staranność oferentom zrozumienie ich dokładnego zakresu i dokonanie ich wykładni w taki sam sposób oraz umożliwić instytucji zamawiającej rzeczywistą weryfikację, czy oferty złożone prez oferentów odpowiadają kryteriom wyznaczonym dla danego zamówienia / wyrok z dnia 7.04.2016r. C-324/14/.

W tych okolicznościach gdyby instytucja Zamawiająca dopuściła, by dany wykonawca złożył po upływie terminu składania ofert/ wniosków dokumenty, które nie znajdowały się w jego pierwotnej ofercie, w szczególności wykazanie realizacji zamówienia przez podmiot trzeci i dostarczenie zobowiązania tegoż podmiotu o oddania do dyspozycji wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji zamówienia- w sposób nieuzasadniony potraktowałaby tego wykonawce korzystniej w stosunku do innych kandydatów i tym samym naruszyłaby zasady równego traktowania i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, a także wynikający z nich obowiązek przejrzystości,którym podlegają zgodnie z art.2 dyrektywy 2004/18 instytucje zamawiające.

Konkluzja

Z powyższego wynika, iż art. 51 dyrektywy 2004/18 w związku z  art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji  zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia.

Facebooktwitter
czytaj dalej

A jednak można skarżyć wybór najkorzystniejszej oferty

A jednak można skarżyć wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego.

Jest to wynikiem zmiany linii orzeczniczej na  skutek nie  tylko orzeczeń Sądu Okręgowego o czym pisałam w poście z dnia 22.05.2017r. ale również  wypracowania przez Krajową Izbę Odwoławczą zmiany podejścia.

Jaskółką nowej jakości orzeczniczej jest wyrok KIO z dnia 13.06.2017KIO 1077/17, który oddalił odwołanie wniesione na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progu unijnego. Tym razem KIO nie odrzuciła odwołania.

Taka tendencja będzie się utrzymywać  według zapewnień wiceprezes i rzecznika prasowego KIO Magdaleny Grabarczyk.

Zmiana linii orzeczniczej KIO oznacza szansę dla przedsiębiorców na dochodzenie sprawiedliwości poprzez kwestionowanie zaniechania wykluczenia, zaniechania odrzucenia najkorzystniejszej oferty w postępowaniach podprogowych, których jest pięciokrotnie więcej niż postępowań unijnych.

Zmiana linii orzeczniczej KIO oznacza również zakończenie stanu niepewności prawnej.

Zobacz też:https://www.zamowienia-publiczne.net/mozna-kwestionowac-wybor-najkorzystniejszej-oferty/

https://www.zamowienia-publiczne.net/zaskarzanie-wyboru-najkorzystniejszej-oferty-ponizej-progu/

Facebooktwitter
czytaj dalej

Ekspansja mediacji w zamówieniach publicznych

W końcu doczekaliśmy się długo oczekiwanych przepisów, które mam nadzieję w burzliwym tempie rozwiną mediację w zamówieniach publicznych.

Otóż od 1 czerwca 2017r.  obowiązuje ustawa z 7.04.2017r. /Dz.U.Nr. z 2017r.poz. 933/ ,która znacząco zmienia ustawę z dnia 27.08.2009r.  o finansach publicznych oraz o ustawę  z 17.12.2004r. O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .

Facebooktwitter
czytaj dalej

Prawo do odwołania gdy cena przekracza budżet

Wykonawcy mogą mieć wątpliwości czy przysługuje im prawo wniesienia odwołania do KIO jeżeli ich oferta przekracza kwotą jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W takim wypadku muszą  się bowiem liczyć z unieważnieniem umowy na podstawie art. 93ust.1pkt.4 ustawy pzp.

Przedmiotowa kwestia przedstawia się w obowiązujących przepisach oraz orzecznictwie następująco:

Facebooktwitter
czytaj dalej

Można kwestionować wybór najkorzystniejszej oferty

Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty po niżej progu unijnego przysługuje- tak stwierdził Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 21.12.2016r. IXGa 502/16 w sprawie ze skargi Prezesa UZP na postanowienie KO z 15.09.2016r.KIO 1674/16.

Sąd Okręgowy w Lublinie stwierdził ,iż jak wynika z motywów ustawy kwestionowany przepis art. 180ust.2pkt. 6 ustawy pzp dodano by w tzw. postępowaniach podprogowych istniały podstawy do odwołania się i kontroli od najbardziej istotnych decyzji w toku postępowania o zamówienie publiczne.

Mając na uwadze wykładnię językową i celowościową ww przepisów i ewentualnych podstaw do odrzucenia odwołania wnioski wyciągnięte przez KIO są wadliwe. Zdaniem Sądu czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, która winna być odrzucona narusza interes odwołującego. Pojęcie czynności (szerzej czynów) w prawie oznacza zarówno działanie jak i zaniechanie działania wbrew wywodom KIO. Przepis art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp w żaden sposób nie wartościuje czy też nie uzależna dopuszczalności odwołania od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty – od zaistnienia określonych przyczyn leżących u podstaw -wadliwej i niezgodnej z prawem decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Dysponowanie potencjałem finansowym podmiotu trzeciego

Wykonawcy często polegają na potencjale finansowym podmiotu trzeciego celem spełnienia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na określoną kwotę. Jednakże ocena spełnienia warunku bezpośrednio przez Wykonawcę, który przedstawia stosowne zaświadczenie z banku, iż posiada określoną kwotę na rachunku bankowym lub posiada zdolność kredytową różnić się musi od oceny spełnienia warunku przez Wykonawcę , który przedstawia dowody, iż warunek zdolności finansowej spełnia inny podmiot, ale przekaże Wykonawcy prawo dysponowania swoim potencjałem finansowym na czas realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na czym zatem dokładnie polega prawo dysponowania potencjałem finansowym podmiotu trzeciego?

Facebooktwitter
czytaj dalej