• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Termin związania ofertą według nowej pzp

To okres, w którym Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  jest zobligowany do zawarcia umowy w przypadku wybrania jego oferty jako  oferty najkorzystniejszej.  W praktyce Zamawiający często nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie związania oferty i zachodziła konieczność  jego przedłużenia  i co się z tym wiąże przedłużenia ważności wadium. Jak ta kwestia wygląda w nowej ustawie pzp, o tym poniżej.

Termin związania ofertą

 • max. 30 dni postępowania krajowe
 • mac. 60 dni postępowania unijne
 • 120 dni powyżej 20 mln euro przy robotach budowalnych pow. 10 mln euro przy dostawach i usługach)

Termin związania oferta biegnie od dnia składania ofert.

Zamawiający obecnie ma obowiązek wskazać konkretną datę, w której upływa termin związania ofert.      W przypadku zmiany terminu składania ofert trzeba pamiętać, aby zmienić również datę terminu związania ofert.

Gdy Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie, to:

 • Zamawiający przed upływem terminu związania ofert zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni w postępowaniu unijnym i 30 dni w postępowaniu krajowym
 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Wykonawca nie ma już  prawa samodzielnie przedłużać terminu związania ofertą
 • Wykonawca odpowiadając na wezwanie Zamawiającego musi złożyć wyraźne pisemne oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Jeżeli Zamawiający wymagał wadium  to warunkiem skuteczności przedłużenia terminu związania ofertą jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania oferta.
 • Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

Co po upływie terminu związania ofertą?

 • Zamawiający, który nie zdążył wybrać najkorzystniejszej oferty w pierwotnym lub przedłużonym terminie związania ofert- wzywa najwyżej ocenionego Wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofert.
 • Zamawiający powinien w tym celu wyznaczyć odpowiedni termin
 • brak zgody Wykonawcy skutkuje odrzuceniem jego oferty
 • Zamawiający wzywa kolejnego najwyżej ocenionego wykonawcę do wyrażenia zgody n awybó jego oferty po terminie związania ofertą

Wadium według nowej pzp

Facebooktwitter
czytaj dalej

Wadium według nowej pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła  od 1 stycznia 2021r. nieznaczne zmiany w zakresie żądania i zwrotu wadium o których warto wiedzieć. Poniżej krótki przewodnik po zmienionych przepisach dotyczących wadium.

Dopuszczalne formy wadium:

1/ pieniądz, wnosi się na rachunek  bankowy Zamawiającego

2/ gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa (oryginał w formie elektronicznej)

3/ poręczenia udzielane przez  podmiotu o których mowa w art.6bust.5pkt.2 ustawy z 9.11.2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał w formie elektronicznej)

( nie ma już poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej)

Nowością jest fakultatywny charakter wadium we wszystkich postępowaniach.

Maksymalna wysokość wadium – 3%wartości zamówienia ( postepowania unijne) 1,5% ( postępowania krajowe)

Wadium wnosi się przed terminem składania ofert  i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania ofert, również w przypadku  jego przedłużenia .

Zwrot wadium

1/ z urzędu, gdy:

 • upłynął termin związania ofert
 • zawarto umowę o zamówienie publiczne
 • unieważniono postępowanie

2/ na wniosek, gdy:

 • cofnięto ofertę przed terminem składania ofert
 • odrzucono ofertę Wykonawcy
 • dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( z wyjątkiem najkorzystniejszej oferty
 • unieważniono postępowanie, gdy nie rozstrzygnięto odwołania na unieważnienie postępowania albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Wadium zwraca się niezwłocznie , nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających zwrot.

Wykonawca, który wniósł o zwrot wadium traci prawo do wniesienia odwołania.

Zwrot wadium wniesionego w innej niż pieniądz formie następuje poprzez złożenie   gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia  o zwolnieniu wadium.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Przyjazne zamówienia – projekt unijny

Zapraszam do współpracy firmy, które chciałyby zaistnieć na rynku zamówień publicznych, w tym skutecznie składać oferty w postępowaniach przetargowych. Istnieje możliwość uzyskania 17 godzin profesjonalnego doradztwa prawnego z zamówień publicznych. Oferta jest o tyle atrakcyjna, iż w 90% doradztwo jest dofinansowane ze środków UE.

W projekcie Przyjazne Zamówienia mogą wziąć udział:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy)
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP obowiązującej do 31.12.2020
 • właściciele, wspólnicy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • podatnik VAT
 • ( dofinansowanie de minimis)

Zapraszam do współpracy , zgłoszenia do końca lutego 2021

kontakt: tel. 602494335, email:biuro@kancelariapodraska.pl

 

 

Facebooktwitter
czytaj dalej

Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wszczęte po 1.01.2021r. powinien  spełnić warunki podmiotowe określone w dokumentacji zamówienia a oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane warunki przedmiotowe. W jakim zakresie wymagania uległy zmianie w stosunku do poprzedniego stan prawnego, o tym poniżej.

Przedmiotowe środki dowodowe ( art.7pkt. 20 pzp) to

środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie
kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych jest fakultatywne, wymaga wskazania przedmiotowych środków dowodowych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Można ich żądać w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych:

 • etykiety- można ich żądać w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych,  na warunkach określonych w art. 104  W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności :dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
 • certyfikaty– wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne certyfikaty. Zamawiający akceptuje inne środki dowodowe np. dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
 • inne środki jeśli są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
Facebooktwitter
czytaj dalej

Postępowanie z możliwością negoacjacji

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła od 1.01.2021r. nowy rodzaj postępowania  poniżej progu unijnego – tryb podstawowy. Tryb ten występuje w 3 wariantach. Jednym z nich jest postępowanie z możliwością negocjacji. Warto przyjrzeć się bliżej temu postępowaniu, które z uwagi na dużą elastyczność może zyskać dużą popularność.

Przebieg postępowania:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych, Zamawiający musi przewidzieć możliwość przeprowadzenia negocjacji.  Jednakże pomimo zastrzeżenia takiej możliwości Zamawiający i tak może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pierwotnie złożonych ofert.
 •  Udostępnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia:  min. termin składania ofert – 7 dni     ( dostawy, usługi) -14 dni ( roboty budowlane)                                                                                                termin na zadawanie pytań do SWZ- nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert Zamawiający odpowiada na pytania- min. 2 dni przed terminem składania ofert.
 • Składanie ofert- termin związania ofert – 30 dni, Zamawiający bada, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający według swego uznania dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty  spośród ważnych ofert albo zaprasza do negocjacji. Można się spodziewać, iż z drugiej możliwości Zamawiający skorzysta, gdy po złożeniu ofert okaże się, iż  zaoferowane ceny są zbyt wysokie w stosunku do posiadanego budżetu lub np. warunki gwarancji zaoferowane przez Wykonawców  w ramach kryterium oceny nie będą satysfakcjonujące.
 • Informacja o wynikach oceny ofert pierwotnych i ewentualne zaproszenie do negocjacji.( art.287ust.3 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w szczególności o  ofertach odrzuconych  oraz o przyznanych punktach w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji ofert nieodrzuconych. Zamawiający zaprasza do negocjacji minimum 3 Wykonawców.  Jeśli  złożono mniejszą  liczbę ofert niepodlegających odrzuceniu  Zamawiający ma obowiązek kontynuowania postępowania. Zamawiający  może ograniczy  liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert. Zamawiający podaje  kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji  oraz maksymalną liczbą wykonawców jakich zaprosi do negocjacji w ogłoszeniu lub SWZ. Ofertę wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
 • Negocjacje- Zamawiający podaje w zaproszeniu do negocjacji miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert. Nie ma obowiązku uczestnictwa w negocjacjach. Negocjacje treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, dotyczą tych elementów ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
 • Zakończenie negocjacji i zaproszenie do składania ofert dodatkowych-(art.293 ust.1 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty pierwotne nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. Zaprasza się także tych Wykonawców, którzy nie brali udziału w negocjacjach. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej i może poprzestać na ofercie pierwotnej. Zaproszenie do negocjacji zawiera w szczególności : sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin -otwarcia tych ofert.
 • Złożenie oferty dodatkowej – ( art.296pzp) min. termin złożenia oferty dodatkowej- 5dni od dnia przekazania zaproszenia. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową zawierającą nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż  oferta pierwotna. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
Facebooktwitter
czytaj dalej

Zasady udzielania zamówień publicznych w nowej ustawie pzp

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zasady udzielenia zamówień publicznych? Czy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego uległy one znaczącej zmianie?

Procedurą udzielenia zamówienia publicznego żądzą następujące zasady:

Zasada uczciwej konkurencji ( art. 16)

Zasada przejrzystości ( art. 16)

Zasada proporcjonalności  ( art.16)

Zasady efektywności ekonomicznej  ( art. 17 ust.1i2) ( nowość)

Zamawiający udziela zamówienia :

 • w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w  ramach środków ,które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
 • w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia ( w tym efektów społecznych, środowiskowych, gospodarczych) o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania  w danym zamówieniu w stosunku do poniesionych nakładów
Facebooktwitter
czytaj dalej

eKartki Nowy Rok Wszystkiego najlepszego!,

Facebooktwitter
czytaj dalej

Tryby udzielania zamówień wg nowego prawa zamówień publicznych

Wchodzące w życie od 1 tycznie 2021 nowe prawo zamówień publicznych modyfikuje dotychczasowy sposób udzielania zamówień publicznych. W jakich trybach będą udzielane zamówienia powyżej i poniżej progu unijnego – o tym poniżej.

Zamówienia powyżej progu unijnego 

Klasyczne zamówienia powyżej progu unijnego mogą być udzielane w następujących trybach:

 • przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony – stosowane bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek
 • negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z ogłoszeniem, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – stosowane tylko w przypadkach określonych w  ustawie

W dziale II rozdziale 3 oddział 1 ustawy pzp wyodrębniono przepisy ogólne  dotyczące trybów udzielenia zamówień klasycznych powyżej progu unijnego : rodzaje trybów udzielania zamówień, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu i składania ofert.

O czym pamiętać ?

 • Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań
 • Ogłoszenie przekazuje się do publikacji Urzędowi Publikacji UE i publikowane jest w Dzienniku Urzędowym UE
 • postepowanie prowadzi się w formie elektronicznej
 • wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia
 • termin złożenia podmiotowych środków dowodowych- min.10 dni od wezwania do ich złożenia
 • termin związania ofertą 90 dni, 120 dni jeżeli  wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza kwotę 20 000 000 euro a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro od dnia upływu terminu składania ofert, nie dłuższy niż 60 dni
Facebooktwitter
czytaj dalej