• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Więcej niż jedna oferta

Ustawa prawo zamówień publicznych zarówno w poprzednim jak i obowiązującym brzmieniu dopuszcza możliwość złożenia tylko jednej oferty. W przypadku zamówienia podzielonego na części Zamawiający może zastrzec możliwość złożenia oferty tylko na jedną z części. Nie  jest oczywista ocena czy złożono jedną czy kilka ofert w przypadku  złożenia  kilku ofert przez konsorcja składające się z różnych Wykonawców, gdzie w każdym z konsorcjum tożsamy jest jeden z Wykonawców. Problematyczna jest również sytuacja, w której jedną ofertę składa Konsorcjum a druga ofertę składa  Wykonawca- jeden z członków Konsorcjum. W praktyce takie oferty są odrzucane Czy takie stanowisko jest rzeczywiście słuszne? 

Stan prawny:

Zgodnie z art. 82 ustawy pzp obowiązującej do 31.12.2021 oraz art.218 ust.1 ustawy obowiązującej  od 1.01.2021 co do zasady Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Jeżeli natomiast  Zamawiający dopuścił możliwość złożenia ofert częściowych zgodnie z art. 36aa ustawy pzp obowiązującej do 31.12.2020 i  art. 91 us.1i 4 ustawy pzp obowiązującej od 1.01.2021r. Zamawiający może określić maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Zamawiający może wskazać, czy ofertę można składać na jedną, kilka czy wszystkie części zamówienia.

Orzecznictwo KIO:

wyrok KIO z 2.08.2012 KIO 152/12:„Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że jeden z wykonawców  złożył w przedmiotowym postępowaniu dwie oferty: ofertę nr 1 – wspólnie z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz ofertę nr 3 – wspólnie z panem (…), działając z nim w ramach spółki cywilnej.” Izba podkreśliła w uzasadnieniu orzeczenia, że „Bezsporne jest, że w przypadku konsorcjum ofertę podmiotami są wykonawcy tworzący to konsorcjum. Zdaniem Izby, analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wspólników spółki cywilnej”. Dalej wskazano w uzasadnieniu, że „(…) ocena Zamawiającego, że są one niezgodne z ustawą, a w konsekwencji podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, była uzasadniona”. Co więcej podkreślenia wymaga, że w wyrażonej w tymże uzasadnieniu ocenie Izby „powyższa okoliczność może również uzasadniać tezę, że złożenie tych ofert stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji(…)”

wyrok SO w Warszawie z 9.02.2010 VCa 2446/09: w przypadku, w którym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożone zostały oferty konsorcjów o różnym składzie, ale z udziałem tej samej spółki (wykonawcy) oznacza to, że „doszło do złożenia przez tą Spółkę dwóch ofert w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art, 82 ust 1 Pzp. Konsekwencją złożenia dwóch ofert przez tego samego wykonawcę jest ich odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, jako sprzecznych z ustawą.” Wynikają z tego dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, wyrażony wprost w cytowanej tezie, że oferty różnych konsorcjów, w składzie których występuje ten sam wykonawca, stanowią ofertę tego samego wykonawcy. Po drugie zaś – nawet w przypadku, w którym nie ustanowiono w SIWZ szczególnych wymagań w tym zakresie, w szczególności szczególnych sposobów spełniania wymagań przez konsorcja, to i tak oferty takie podlegają odrzuceniu już na mocy samego art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako sprzeczne z samą ustawą.

wyrok KIO 25.04.2015r. KIO 814/15:  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 części. Zastrzegł jednak przy tym w SIWZ, że dopuszcza złożenie oferty na więcej niż jedną część zamówienia jednak nie więcej niż na 3 (trzy) części. Ustalono także, że ofertę na część 7 i 8 złożył odwołujący – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S. P.,Igliczna, Zakład Usług Ogrodniczych w Łodzi. Z kolei w części 1, 2, 9 zamówienia ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia S. P. i R. P., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Ogrodniczych spółka cywilna. Miała więc miejsce tożsamość wykonawcy, który złożył ofertę w dwóch częściach
zamówienia z jednym z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w trzech innych częściach zamówienia. Oddalając odwołanie, Izba podkreśliła, że oferty odwołującego zostały prawidłowo odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodne z SIWZ, zaś odrzucając tę ofertę zamawiający przestrzegał zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Ocena prawna:

Ustawa pzp odróżnia ofertę złożoną samodzielnie, od oferty złożonej wspólnie ( art. 23  ustawy pzp). O ile w pierwszym przypadku Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków samodzielnie  przez Wykonawcę, którym może być osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie mająca  osobowości prawnej to w przypadku oferty wspólnej Zamawiający  dokonuje oceny  mając na uwadze potencjał wspólny Wykonawców, przy  czym Zamawiający może ukształtować warunki udziału w postępowaniu, warunki realizacji zamówienia odmiennie niż w stosunku do samodzielnego Wykonawcy (art. 23ust.5i6 ustawy pzp) 

Powyższe oznacza to, iż Zamawiający nie może dokonać oceny oferty wspólnej  samodzielnie tak jakby złożono oferty przez kilku niezależnych Wykonawców. Choć podmiotem praw i obowiązków  oferty wspólnej są poszczególni wykonawcy to mamy do czynienie z ofertą wspólną ( jedną ofertą).

Wspólne ubieganie się o zamówienie zwykle przybiera formę konsorcjum choć możliwe są także inne formy np. spółka cywilna. Umowa konsorcjum jest umową nienazwaną stąd duża dowolność wykonawców w kształtowaniu wzajemnych relacji. 

Oferty złożone przez różne konsorcja lub różne spółki cywilne to oferty wspólne złożone przez różne podmioty działające wspólnie i nie ma znaczenia , iż w różnych konsorcjach lub różnych spółkach cywilnych  powtarza się jeden przedsiębiorca.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Kiedy można nie składać dokumentów podmiotowych

Wykonawca  złożył ofertę w  postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego u którego wcześniej realizował  określoną usługę. Warunkiem udziału w postepowaniu było wykazanie doświadczenia w realizacji  określonej usługi. Wykonawca ocenił, iż właśnie taką usługę już zrealizował  u Zamawiającego. Czy zatem będzie musiał składać dokumenty potwierdzające, że wykonał ww usługę należycie?

Według art. 127 obowiązującej od 1.01.2021r. ustawy pzp
1.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 np. wypis z KRS, CEIDG
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w  art.125 ust.1.
np. Wykaz usług, dostaw, robót budowlanych, wykaz osób, wykaz  narzędzi, urządzeń 
 
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
 
Przepis sten stosuje się do postępowań unijnych. Do postępowań krajowych stosuje się tylko ust.2 art.127 ustawy pzp.
Zgodnie z komentarzem pod red. Jaworskiej do art. 127 ust. 2 ustawy pzp ” W przypadku gdy zamawiający posiada podmiotowe środki dowodowe (np. zostały one złożone w innym, wcześniej prowadzonym postępowaniu), wykonawca nie jest zobowiązany do ich złożenia, ale zobowiązany jest je wskazać oraz potwierdzić ich prawidłowość i aktualność. Zamawiający może również odstąpić od wezwania do złożenia określonych środków dowodowych, wiedząc, że je posiada. W takim wypadku zobowiązany jest jednak do wezwania wykonawcy do potwierdzenia ich prawidłowości i aktualności, chyba że charakter określonych środków dowodowych (np. dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót, dostaw lub usług świadczonych na rzecz zamawiającego) wskazuje na oczywistą bezzasadność wezwania.
Dyspozycja tego przepisu obejmuje również przypadki, w których wykonawca, wykazując posiadane zdolności zawodowe, posługuje się zamówieniami wykonanymi na rzecz zamawiającego prowadzącego postępowanie. W takim przypadku zamawiający dysponuje wiedzą dotyczącą tego, jak takie zamówienie zostało wykonane, jak również odpowiednimi dokumentami, pozwalającymi na ocenę jakości jego wykonania.
 
wyrok KIO z 13.3.2020 r., KIO 439/20
Usługa, którą wybrany wykonawca wskazał w wykazie usług, była wykonywana na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie. Tym samym zamawiający posiadał wiedzę co do tego, jak ta usługa była wykonywana i posiadał dokumenty potwierdzające jej należyte wykonanie w postaci choćby dokonywanych przez siebie przelewów wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur. W tej sytuacji nie było potrzebne przedstawianie zamawiającemu referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, gdyż podmiotem tym był właśnie zamawiający. Niecelowe byłoby w tym stanie rzeczy zwracanie się przez wykonawcę do zamawiającego o wystawienie referencji tylko po to, aby następnie temu samemu zamawiającemu przedstawiać te same, wystawione przez niego samego referencje
 
 wyrok KIO z 9.04.2018r. KIO 582/18
Samodzielne skorzystanie przez zamawiającego z będących w jego posiadaniu oświadczeń i dokumentów dotyczących usług zrealizowanych przez przystępującego byłoby prawidłowe w sytuacji, gdyby złożony przez przystępującego na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykaz usług był kompletny. Ponadto ze względu na zasadę jawności oraz zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien umożliwić wszystkim uczestniczącym w postępowaniu wykonawcom powzięcie wiedzy, że odstąpił od wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych i zastosował art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). O ile obowiązek takiego poinformowania nie wynika z art. 26 ust. 6 Prawa zamówień publicznych, to zasady prowadzenia postępowania wyrażone w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych prowadzą do wniosku, że niedopuszczalna jest sytuacja, gdy odwołujący konstruuje zarzuty odwołania bez możliwości uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty.
Facebooktwitter
czytaj dalej

Stosuje się nowe PZP – wyrok KIO

W obawie przed stosowaniem nowym przepisów prawa zamówień publicznych od 1.01.2021r. Zamawiający przekazywali  ogłoszenie o zamówieniu  do 31.12.2020r. a samo ogłoszenie ukazywało się już w Nowym Roku 2021r. Samo przekazanie ogłoszenia o zamówieniu nie wystarczy do stosowania dotychczasowych przepisów.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12.02.2021r.  KIO 185/21 przesądziła, iż o stosowaniu nowego prawa zamówień publicznych decyduje data publikacji ogłoszenia o zamówieniu a nie data jego przekazania. 

To oznacza konieczność modyfikacji dokumentacji przetargowej  poprzez dostosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów pzp. 

Zdaniem KIO wobec niekompletności uregulować przepisów przejściowych i zmiany przepisów ustawowych oraz mając na względzie prawo unijne najwłaściwsze wydaje się przyjęcia założenia, że postępowanie należy prowadzić z zastosowaniem regulacji obowiązujących w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówienia. Skład orzekający nie zgodził się z argumentację, iż przetarg w ogóle nie został wszczęty, gdyż wówczas nie byłoby możliwe wniesienie odwołania. Postępowanie jest prowadzone i może być kontynuowane na podstawie nowych przepisów.

Wcześniej UZP wydał opinię, w której dopuścił możliwość stosowania dotychczasowych przepisów pzp , jeżeli Zamawiający opublikuje ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego przed końcem minionego roku.

W ustnych motywach wyroku KIO zwróciła uwagę, że prawo unijne nie pozwala, aby publikacja ogłoszenia w kraju nastąpiła przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Facebooktwitter
czytaj dalej

Termin związania ofertą według nowej pzp

To okres, w którym Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  jest zobligowany do zawarcia umowy w przypadku wybrania jego oferty jako  oferty najkorzystniejszej.  W praktyce Zamawiający często nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie związania oferty i zachodziła konieczność  jego przedłużenia  i co się z tym wiąże przedłużenia ważności wadium. Jak ta kwestia wygląda w nowej ustawie pzp, o tym poniżej.

Termin związania ofertą

 • max. 30 dni postępowania krajowe
 • mac. 60 dni postępowania unijne
 • 120 dni powyżej 20 mln euro przy robotach budowalnych pow. 10 mln euro przy dostawach i usługach)

Termin związania oferta biegnie od dnia składania ofert.

Zamawiający obecnie ma obowiązek wskazać konkretną datę, w której upływa termin związania ofert.      W przypadku zmiany terminu składania ofert trzeba pamiętać, aby zmienić również datę terminu związania ofert.

Gdy Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w pierwotnym terminie, to:

 • Zamawiający przed upływem terminu związania ofert zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni w postępowaniu unijnym i 30 dni w postępowaniu krajowym
 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Wykonawca nie ma już  prawa samodzielnie przedłużać terminu związania ofertą
 • Wykonawca odpowiadając na wezwanie Zamawiającego musi złożyć wyraźne pisemne oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Jeżeli Zamawiający wymagał wadium  to warunkiem skuteczności przedłużenia terminu związania ofertą jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania oferta.
 • Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

Co po upływie terminu związania ofertą?

 • Zamawiający, który nie zdążył wybrać najkorzystniejszej oferty w pierwotnym lub przedłużonym terminie związania ofert- wzywa najwyżej ocenionego Wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofert.
 • Zamawiający powinien w tym celu wyznaczyć odpowiedni termin
 • brak zgody Wykonawcy skutkuje odrzuceniem jego oferty
 • Zamawiający wzywa kolejnego najwyżej ocenionego wykonawcę do wyrażenia zgody n awybó jego oferty po terminie związania ofertą

Wadium według nowej pzp

Facebooktwitter
czytaj dalej

Wadium według nowej pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła  od 1 stycznia 2021r. nieznaczne zmiany w zakresie żądania i zwrotu wadium o których warto wiedzieć. Poniżej krótki przewodnik po zmienionych przepisach dotyczących wadium.

Dopuszczalne formy wadium:

1/ pieniądz, wnosi się na rachunek  bankowy Zamawiającego

2/ gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa (oryginał w formie elektronicznej)

3/ poręczenia udzielane przez  podmiotu o których mowa w art.6bust.5pkt.2 ustawy z 9.11.2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał w formie elektronicznej)

( nie ma już poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej)

Nowością jest fakultatywny charakter wadium we wszystkich postępowaniach.

Maksymalna wysokość wadium – 3%wartości zamówienia ( postepowania unijne) 1,5% ( postępowania krajowe)

Wadium wnosi się przed terminem składania ofert  i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania ofert, również w przypadku  jego przedłużenia .

Zwrot wadium

1/ z urzędu, gdy:

 • upłynął termin związania ofert
 • zawarto umowę o zamówienie publiczne
 • unieważniono postępowanie

2/ na wniosek, gdy:

 • cofnięto ofertę przed terminem składania ofert
 • odrzucono ofertę Wykonawcy
 • dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( z wyjątkiem najkorzystniejszej oferty
 • unieważniono postępowanie, gdy nie rozstrzygnięto odwołania na unieważnienie postępowania albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Wadium zwraca się niezwłocznie , nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających zwrot.

Wykonawca, który wniósł o zwrot wadium traci prawo do wniesienia odwołania.

Zwrot wadium wniesionego w innej niż pieniądz formie następuje poprzez złożenie   gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia  o zwolnieniu wadium.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Przyjazne zamówienia – projekt unijny

Zapraszam do współpracy firmy, które chciałyby zaistnieć na rynku zamówień publicznych, w tym skutecznie składać oferty w postępowaniach przetargowych. Istnieje możliwość uzyskania 17 godzin profesjonalnego doradztwa prawnego z zamówień publicznych. Oferta jest o tyle atrakcyjna, iż w 90% doradztwo jest dofinansowane ze środków UE.

W projekcie Przyjazne Zamówienia mogą wziąć udział:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy)
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP obowiązującej do 31.12.2020
 • właściciele, wspólnicy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • podatnik VAT
 • ( dofinansowanie de minimis)

Zapraszam do współpracy , zgłoszenia do końca lutego 2021

kontakt: tel. 602494335, email:biuro@kancelariapodraska.pl

 

 

Facebooktwitter
czytaj dalej

Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wszczęte po 1.01.2021r. powinien  spełnić warunki podmiotowe określone w dokumentacji zamówienia a oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane warunki przedmiotowe. W jakim zakresie wymagania uległy zmianie w stosunku do poprzedniego stan prawnego, o tym poniżej.

Przedmiotowe środki dowodowe ( art.7pkt. 20 pzp) to

środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie
kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych jest fakultatywne, wymaga wskazania przedmiotowych środków dowodowych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Można ich żądać w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych:

 • etykiety- można ich żądać w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych,  na warunkach określonych w art. 104  W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności :dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
 • certyfikaty– wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne certyfikaty. Zamawiający akceptuje inne środki dowodowe np. dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
 • inne środki jeśli są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
Facebooktwitter
czytaj dalej

Postępowanie z możliwością negoacjacji

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła od 1.01.2021r. nowy rodzaj postępowania  poniżej progu unijnego – tryb podstawowy. Tryb ten występuje w 3 wariantach. Jednym z nich jest postępowanie z możliwością negocjacji. Warto przyjrzeć się bliżej temu postępowaniu, które z uwagi na dużą elastyczność może zyskać dużą popularność.

Przebieg postępowania:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych, Zamawiający musi przewidzieć możliwość przeprowadzenia negocjacji.  Jednakże pomimo zastrzeżenia takiej możliwości Zamawiający i tak może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pierwotnie złożonych ofert.
 •  Udostępnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia:  min. termin składania ofert – 7 dni     ( dostawy, usługi) -14 dni ( roboty budowlane)                                                                                                termin na zadawanie pytań do SWZ- nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert Zamawiający odpowiada na pytania- min. 2 dni przed terminem składania ofert.
 • Składanie ofert- termin związania ofert – 30 dni, Zamawiający bada, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający według swego uznania dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty  spośród ważnych ofert albo zaprasza do negocjacji. Można się spodziewać, iż z drugiej możliwości Zamawiający skorzysta, gdy po złożeniu ofert okaże się, iż  zaoferowane ceny są zbyt wysokie w stosunku do posiadanego budżetu lub np. warunki gwarancji zaoferowane przez Wykonawców  w ramach kryterium oceny nie będą satysfakcjonujące.
 • Informacja o wynikach oceny ofert pierwotnych i ewentualne zaproszenie do negocjacji.( art.287ust.3 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w szczególności o  ofertach odrzuconych  oraz o przyznanych punktach w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji ofert nieodrzuconych. Zamawiający zaprasza do negocjacji minimum 3 Wykonawców.  Jeśli  złożono mniejszą  liczbę ofert niepodlegających odrzuceniu  Zamawiający ma obowiązek kontynuowania postępowania. Zamawiający  może ograniczy  liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert. Zamawiający podaje  kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji  oraz maksymalną liczbą wykonawców jakich zaprosi do negocjacji w ogłoszeniu lub SWZ. Ofertę wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
 • Negocjacje- Zamawiający podaje w zaproszeniu do negocjacji miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert. Nie ma obowiązku uczestnictwa w negocjacjach. Negocjacje treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, dotyczą tych elementów ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
 • Zakończenie negocjacji i zaproszenie do składania ofert dodatkowych-(art.293 ust.1 pzp) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty pierwotne nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. Zaprasza się także tych Wykonawców, którzy nie brali udziału w negocjacjach. Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej i może poprzestać na ofercie pierwotnej. Zaproszenie do negocjacji zawiera w szczególności : sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin -otwarcia tych ofert.
 • Złożenie oferty dodatkowej – ( art.296pzp) min. termin złożenia oferty dodatkowej- 5dni od dnia przekazania zaproszenia. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową zawierającą nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż  oferta pierwotna. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
Facebooktwitter
czytaj dalej